Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

קוריץ: אהל וציון רבי מרדכי מקוריץ…

אוהל הוקם מעל קברו של הרה"ק רבי מרדכי מקוריץ זיע"א מגדולי תלמידי המגיד הגדול ממעזיטש זיע"א | חולל קברו של הרה"צ רבי שמואל אייזיק תלמיד מובהק של רבי נחמן מברסלב זיע"א וציונו משופץ שוב על ידי האגודה | פעילי אהלי צדיקים פועלים מסביב לשעון בהצלת קברי רבותינו הקדמונים ומניעת חילול מקום מנוחתם

עשרות אלפי יהודים מכל רחבי תבל עולים מדי שנה למדינות מזרח אירופה, להתפלל ולשפוך צקון שיח על ציוניהם של גאוני ארץ וקדושי עליון משנים עברו, שליחים נשלחים מעבר לים להתפלל, לשפוך צקון שיח ולהיוושע בדבר ישועה ורחמים.

אחד מאלפי בתי העלמין בהם קבורים גדולי עולם הוא בעיר קוריץ שבאוקראינה (המוכרת כמקום מגוריו של הרה"ק רבי פנחס מקוריץ זיע"א, הטמון בשפיטובקה). בבית החיים היהודי העתיק בעיר טמונים גדולי עולם וביניהם הרה"ק רבי אשר צבי זיע"א בעל ה′מעיין החכמה′ והרה"ק רבי יצחק אייזיק בעל ה′ברית כהונת עולם′, כמו גם הרה"ק רבי מרדכי מקוריץ זיע"א, אב"ד קוריץ ולוצקא מחותנו של הרה"ק החוזה מלובלין.

בית החיים נמצא על גבעה גבוהה. שני גדולי עולם, ה′ברית כהונת עולם′ וה′מעיין החכמה′ קבורים בשיפוליה והרה"ק רבי מרדכי טמון בראשה, כך שלא כל העולים להשתטח בבית החיים רואים את ציונו, שעל כן הקימה אגודת אהלי צדיקים, בשבוע האחרון אוהל גבוה מעל קברו של הרה"ק רבי מרדכי מקוריץ, שיראה מתחתית הגבעה.

הרה"ק רבי מרדכי היה בנו של הרה"ק רבי פנחס זיע"א, (לא הרה"ק רבי פנחס מקוריץ), והיה מגדולי תלמידי המגיד ממעזריטש ממשיך דרכו של אור שבעת הימים רבנו ישראל בעל שם טוב זיע"א, וכאמור, מחותנו של החוזה מלובלין.

הרה"ק רבי מרדכי זיע"א היה חבר קרוב של סנגורן של ישראל הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב זיע"א, ולא אחת סירב בעל ה′קדושת לוי′ לתת את הסכמתו על ספרים טרם יתן הרה"ק רבי מרדכי את הסכמתו על הספר, בספרי חסידות רבים כמו ספרי הלכה ולומדות, ניתן למצוא את הסכמתו של רבי מרדכי.

גם כשאין הפרוטה מצויה בכיס עושים פעילי אגודת אהלי צדיקים ככל אשר לאל ידם בכדי למנוע את חילולם של בתי קברות ומקומות קדושים, ובימים אלו החלו באהלי צדיקים לשפץ את קברו של רבי שמואל אייזיק זיע"א, מגדולי תלמידי הרה"ק רבי נחמן מברסלב בעיר דאשוב שבמרכז אוקראינה, שחולל לאחרונה בידי בני עוולה.

בנוסף וכדי למנוע את החילול בעתיד, מתכוונת האגודה לגדר את שטח בית הקברות ולהעמיד שומרים מתושבי המקום.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע