Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

קולבסוב: אותר ציונו של הרה"ק רבי אברהם אהרן טייטלבוים

לאחר מאמצים רבים, איתרה אהלי צדיקים ושיקמה את ציון הרה"ק רבי אברהם אהרן טייטלבוים בן הרה"ק רבי יקותיאל יהודה בעל הייטב לב | מציבת ציון בנו הרה"ק רבי משה עדיין לא נמצאה | מקווים שבעיקבות המבקרים הרבים יינצל בית החיים זה

 


בקולבסוב שבפולין איתרה לאחר מאמצים כבירים אגודת אהלי צדיקים בראשות הר"ר ישראל מאיר גבאי את קברו של הרה"ק ר' אברהם אהרן טייטלבוים אב"ד קולבוסוב, בנו של ה"ייטב לב", הרה"ק ר' יחיאל יהודה טייטלבוים מסיגעט זיע"א. האגודה הקימה על הציון מצבה וגדר המקיפה אותה כפי צוואתו, אשר ביקש שיהיה גדר עץ סביב ציונו הק'..


לפי צוואתו נראה כי לצידו טמון אף בנו הרה"ק רבי משה שנסתלק בדמי ימיו, אך מקומם קברו אינו ידוע.


 


באגודת אהלי צדיקים מקווים שעם איתור ציונו של הרה"ק רבי אברהם אהרן וכן ציוניהם ששופצו זה מכבר של הרה"ק רבי יחיאל מקולבוסוב ובנו רבי אשר ישעיה רובן מקולבוסוב, יעלו המבקרים לציונים אלו ובכך יינצל בית החיים זה מהגורל המר של שאר בתי החיים ברחבי אירופה.


 


אנחנו עושים את זה בכל מקום… רוצה להיות שותף? לחץ כאן לתרומה!

הרה"ק רבי אברהם אהרן – ביוגרפיה


הרה"ק רבי אברהם אהרן נולד לאביו הרה"ק רבי יקותיאל יהודה מסיגעט בשנת תקפ"ו כבכור בניו, לאחר נישואיו עם בת הרה"ק רבי יחיאל מקולבוסוב [בן רבי אשר ישעיה מרופשיץ] קבע את יתדו בעיר חמיו ולאחר פטירת חותנו הוכתר לאב"ד קולבוסוב במקומו, נפתר ביום י"ב אלול תר"ע לפ"ק לאחר חולי כבד מאד.


 


הרה"ק רבי אברהם אהרן דבר רבות בעניין סיפורי צדיקים ואף בצוואתו כתב שבשעת חוליו יישבו לפניו מניין אנשים ויספרו מעשיות מהצדיקים, בצואתו ביקש שלא יעשו לו מציבת אבן על ציונו אלא של עץ וכן הכתיב את הנוסח וז"ל: אני גוזר בגזירת מצווה לקיים דברי המת וגם בגזירת כיבוד אב שלא לכתוב על המצבה שלי רק בזה הלשון "פ"נ ה"ר אברהם אהרן בן, ועל כ"ק אאמו"ר זלל"ה זי"ע יכולים לכתוב מה שברצונכם, נפטר ביום פ' ובחודש פ' ובשנה פ' תנצב"ה" ואח"כ הוסיף: "מקום הקבר יהיה אצל בני משה ע"ה, ואצל קברי יעמדו לכל זויות קינדס אחד ובין כל רינדס יעמדו קרשים כחצי קומת איש בלי שום גג, והמצבה יעמד בפנים הקונדסים".


הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע