Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

עשרות לציונו של ה'אוהב ישראל' מאפטא

עשרות חסידים מרחבי העולם יעלו בשבת הקרובה (פרשת ויקרא) למז'בוז', להשתטח על ציונו של הרה"ק בעל "אוהב ישראל" מאפטא, שיום ההילולא שלו יחול השבת ויתאכסנו בהכנסת אורחים שע"י אגודת "אהלי צדיקים". ה"אוהב ישראל", רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא, טמון באוהל הבעל שם טוב זיע"א.

עשרות חסידים מרחבי העולם יעלו בשבת הקרובה (פרשת ויקרא, ה' ניסן) לעיירה מז'בוז', להשתטח שם על ציונו של הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל, בעל "אוהב ישראל" מאפטא, שיום ההילולא שלו יחול השבת, ויתאכסנו בהכנסת אורחים שע"י אגודת "אהלי צדיקים". ה"אוהב ישראל" טמון באוהל הבעל שם טוב.


 


ביוגרפיה:


 


רבי אברהם יהושע העשיל זצ"ל נולד בשנת תקט"ו לאביו רבי שמואל אב"ד בעיר חדש. הוא היה נצר למשפחות מפורסמות בישראל, כמו הרבי ר' העשיל אב"ד קראקא, המהר"ם מלובלין, מהר"ם מפאדובה ועוד, וייחוסם זה ניכר עליו. הוא היה חתנו של רבי יעקב מטורטשין.


 


בצעירותו, בהיותו רב ואב"ד בעיירה הקטנה קולבסוב הגיע הרה"ק מאפטא אל היכלו של המגיד הק' ממעזריטש, ולאחר מכן קנה את תורת החסידות אצל רבותיו המגיד מזלוטשוב זצ"ל ואצל הרבי ר' אלימלך מליז'ענסק, שחיבבובו מאד. בקולבסוב ביקרו אצלו שני אנשים בלתי נודעים ועל ידיהם נתגלגל הדבר שהגיע לליז'ענסק. לאחר זמן נודע לו ששני האנשים היו הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב, והרה"ק רבי משה לייב מסאסוב.


 


מקולביסוב עבר לעיר אפטא, וממנה עבר ליאסי. באהבתו לאנשי אפטא הבטיח להם כי תמיד יקרא על שם עירם, הרב מאפטא. אלפי חסידים הסתופפו בצילו, וקנו ממנו דרכי תורה וחסידות, ומשנת תקע"ה ועד להסתלקותו היה נקרא בדורו "זקן האדמו"רים". בין תלמידיו נמנו ענקי העם, ביניהם הצדיק רבי ישכר בער (הסבא קדישא) מראדושיץ, השר שלום מבעלז, רבי יוסף מיאריטשוב ועוד רבים.


 


לפני הסתלקותו אמר כי הרבי מברדיטשוב [בעל קדושת לוי] הבטיח כי כשיעלה השמימה יפעל לקירוב הגאולה, אבל כשהגיע לשם ראה כי כך כנראה טוב יותר לישראל, אבל אני לא אוותר… אלא שגם לאחר שהוא עלה השמימה ראה וכי, כך טוב יותר להם לישראל…


 


דברי תורתו נקבו חדרי בטן, ומדבריו נדפס ספרו הידוע "אוהב ישראל", שעל שמו הוא אף מכונה, שכן גם על מצבתו ציוה לחרות שהיה אוהב ישראל, אף שציוה שלא לכתוב על מצבתו שום שבח.


 


בסוף ימיו עבר למעזיבוז, ושם, ביום ה' בניסן תקפ"ה עלתה נשמתו בסערה השמימה, ונטמן באהלו הק' של הבעש"ט. ועל מצבתו הק' נחרתו המילים הבאות:


 


"פ"נ הרב אדמו"ר אוהב ישראל מ"ה אברהם יהושע העשיל מק' אפטא בהרב החסיד ועניו שלשלת היוחסין מ' שמואל ז"ל. נפ' ה' ניסן תקפ"ה. לעת זקנותו תקע אהלו של תורה פ"ק מעזבוז ולו דומי' תהילה ובמקום גדולתו שם ענותנותו, אשר יצוה את בניו שלא לכתוב על מצבתו שבחות. תנצב"ה."


 


ה"אוהב ישראל" השאיר אחריו שני בנים צדיקים; הרה"ק רבי יצחק מאיר מזינקוב, והרה"ק רבי יוסף משה ממעזיבוז.


 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע