Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

עליית רבים לציון קדשו של הרה"ק רבי שלמה מקארלין זי"ע לרגל היא"צ בכ"ב תמוז

בס"ד כ"ב תמוז: המונים עלו לקברו של הרה"ק רבי שלמה מקארלין זי"ע בלודמיר לרגל יומא דהילולא מצבה חדשה הונחה בשנים האחרונות ע"י אגודת 'אהלי צדיקים' במקום בו עמד האוהל הישן

בס"ד
כ"ב תמוז: המונים עלו לקברו של הרה"ק רבי שלמה מקארלין זי"ע בלודמיר לרגל יומא דהילולא

מצבה חדשה הונחה בשנים האחרונות ע"י אגודת 'אהלי צדיקים' במקום בו עמד האוהל הישן

עשרות מתפללים חסידים ואנשי מעשה, עלו לשפוך שיח ביום חמישי האחרון כ"ב תמוז, על ציון הקודש ביומא דהילולא קדישא של הרה"ק רבי שלמה מקארלין זי"ע הי"ד, שהיה מאז ומעולם אבן שואבת לתפילות וישועות עבור כלל ישראל בגולה ויום כ"ב תמוז היה ידוע בתפוצות ישראל כיום קדוש ונשגב להמשכת ישועות לכלל ולפרט.

בסוד ישרים ועדה מפורסמת אמרתו של הרה"ק רבי אשר מסטאלין זי"ע, שלעמוד על ציונו הקדוש של רבי שלמה מקארלין הוא ממש כמו שעומדים לפניו בחיים חיותו. כן מצינו בצדיקים מדורות עברו שהתבטאו בגודל קדושת המקום, עד כדי כך שיראו לגשת לציון וכמסופר על הרה"ק רבי מרדכי דוב מקוברין זי"ע שהגיע להתפלל בציון הקדוש בלודמיר, ולאחר מכן כששאל אותו הרה"ק רבי משה מקוברין זי"ע האם היה על הציון עצמו? ענה רבי מרדכי דוב: "יראתי מלגשת, רק עמדתי מנגד!". אמר לו הרה"ק מקוברין: "ברכה על ראשך". ובכתבי הרה"ק הריי"ץ מליובאוויטש זי"ע מובא, שכשביקר בלודמיר בשנת תרצ"ב אמר: "הביקור באוהל רבי שלמה קארלינער, הזכירני ימי קדם בבקרי בהיכלי קודש הוד כ"ק אבותינו רבותינו הק' זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע", ודיבר שם בהתרגשות גדולה לכאלף איש שבאו עמו לציון.

בכתבי הרה"ק הריי"ץ מליובאוויטש זי"ע שביקר בלודמיר לפני שנים רבות, מתאר שמצא בבית הקברות בלודמיר שני אוהלים, באוהל הקטן היו קבריהם של הרה"ק רבי שלמה מקארלין זי"ע והגאון רבי יודא מקאוולע, והוא מציין כי באוהל זה בקושי היה מקום לשני אנשים לעמוד בו, ולאחר שהמשיך הלאה מצא אוהל גדול יותר ובו שלשה קברים, בהם סביו ואביו של הגה"ק ה'טורי זהב' זי"ע.

הרב ישראל מאיר גבאי מציין כי אין ספק שבבית הקברות בלודמיר עמדו שני אוהלים לפני המלחמה, באחד נטמנו הרה"ק מקארלין והגר"י מקאוולע, ובשני הגה"ק רבי יצחק בן בצלאל זי"ע – סביו של הט"ז, וחתנו הגה"ק רבי שלמה הלוי סגל זי"ע – אביו של הט"ז, שניהם היו רבני קהילות קודש בלודמיר של מעלה. אלא שכיום, מאחר וכל שטחו של בית העלמין נהרס ואינו קיים, מיקומי האוהלים ידועים לכאורה, אך לא ידוע בדיוק מי היה טמון באוהל זה ומי באוהל האחר.

באוהל שעומד כיום בפתח בית העלמין ובו מצבותיהם של הרה"ק מהר"ש מקארלין זי"ע והגר"י מקאוולע, התקבלה תרומה הגונה מאת הנגיד החשוב ר' ישראל גבאי שיחי' מאשקלון, שהרים נדבת לבו בסכומים הגונים לשיפוץ האוהל והקמת מבנה הכנסת האורחים בלודמיר. החזקת האוהל, ניקיונו השוטף והדלקת נר תמיד, מתבצעת כל ימות השנה על ידי אגודת 'אהלי צדיקים' בראשות הרב ישראל מאיר גבאי.

בסיועם של חוקרים מקצועיים לבית קארלין, הניח הרב גבאי מצבה חדשה על שטח ריק בבית החיים בלודמיר, שם משוער וקרוב אל האמת מקומו של האוהל בו היה קבור הרה"ק מהר"ש מקארלין זי"ע והגר"י מקאוולע, היות ומצאו תחתיו יסודות אוהל קדום. מיקומם של שני האוהלים בלודמיר עודנו בבדיקה מחקרית ויובא להכרעתם של ממשיכי שלשלת הקודש לבית קארלין, שאז יתקבל האישור להקים אוהל גם על מיקומה של המצבה החדשה. בשבוע האחרון רבים מהעולים אל ציון המצוינת, באו לשפוך שיח על המצבה החדשה שהונחה על ידי אגודת 'אהלי צדיקים' במקום האמיתי והמסתמן.  

בתוך כך ציינו המתפללים הרבים לשבח ולתהילה את הכנסת האורחים שעל ידי אגודת 'אהלי צדיקים' בלודמיר, שיחד עם הרב פנחס שפר שליט"א יוזם ומקים מבנה הכנסת האורחים בלודמיר, נערכה בעוד מועד לקראת יום ההילולא וארגנו גם השנה מבנה 'הכנסת אורחים' ובו מקווה טהרה והיכל תפילה, סמוך ונראה לבית החיים העתיק. המתפללים הוסיפו כי עד כה העלייה לתפילה בלודמיר היתה כרוכה בהמון מאמצים שמנעו מציבור גדול של יהודים מרחבי העולם שרצו להגיע להתפלל במקום הקודש, אך כעת עם הקמת הכנסת אורחים, בית כנסת ומקווה טהרה, לצד האפשרות לשהות באווירה יהודית ובהשראה של קדושה, זכו הם לראשונה להתפלל בצלילות הדעת ובכוונה שלימה, ולשפוך צקון לחשם במקום קדוש זה בלב פתוח וברגשי קדושה נעלים.
 

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע