Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

סעודות ההילולא בבראדיטשוב

נשלמות ההכנות בהכנסת אורחים 'תפארת בארדיטשוב וסביבותיה' לקליטת המוני העולים להשתטח על ציון קדשו של הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע

נשלמות ההכנות בהכנסת אורחים 'תפארת בארדיטשוב וסביבותיה' לקליטת המוני העולים להשתטח על ציון קדשו של הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע
הסעודות והמאכלים יוגשו בחינם ע"י אגודת 'אהלי צדיקים' בכשרות המהודרת של בד"ץ כדתיא
 
הערב, אור לכ"ה תשרי, חל יומא דהילולא של סנגורם של ישראל הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע בעל 'קדושת לוי', מגדולי ומאורי צדיקי החסידות אשר לשמו ולזכרו תאוות כל נפש, וכידוע וכמקובל מפיהם ומפי כתבם של צדיקי הדורות, שבהזכרת שם עירו – בארדיטשוב – בלבד, יש כדי לעורר זכויות ולהשפיע רחמים וחסדים, ברכות וישועות על ראשי עם קודש.

לקראת עלייתם של המונים משלומי אמוני עם ישראל לציון המצוינת, נערכים במוסדות 'תפארת בארדיטשוב וסביבותיה' שבנשיאות הרה"ג ר' יעקב יוסף ווירצבערגער שליט"א אב"ד בארדיטשוב, לקבל את פני העולים לעיר הקודש הסגולית, להתפלל ולהשתטח על הציון הקדוש ביום ההילולא, לשפוך צקום לחשם לפני בורא עולם ולהעתיר תפילה לישועת הכלל והפרט, בזכותו של הצדיק המפורסם הסנגור הגדול שמסר נפשו להמליץ טוב בעד בני ישראל, וגדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם.

משך כל ליל ההילולא ולמחרתו יום חמישי כ"ה תשרי וגם במוצאי ההילולא קדישא, יוגשו סעודות משביעות בהרחבה גדולה כיד המלך לכל הבאים, חינם אין כסף, באוהל הגדול שהוקם במתחם 'תפארת בארדיטשוב וסביבותיה' שמעבר לכביש הראשי המוביל לבית החיים ולציון הקדוש.

הסעודות והמאכלים מוגשים על ידי אגודת 'אהלי צדיקים' בראשות הרב ישראל מאיר גבאי, הפועל בשיתוף פעולה פורה והדוק עם הגרי"י ווירצבערגער משך כל השנה כולה להחייאת היהדות במקום ועומד לשירות המתפללים הרבים הבאים להשתטח על הציון הקדוש.
לקראת יומא דהילולא הוכשרו גם המטבח והאולם ברוב פאר והדר להכנת ולהגשת מאות המנות לכל האורחים, כמו גם המקווה המפואר שהוקם לאחרונה במתחם ומשמש את המוני הבאים לטבול ולהיטהר בקדושה של מעלה טרם עלותם לציון המצוינת. 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע