Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

סטרוסב: גידור ושילוט בית הקברות

האגודה הקימה בסיוע חסידי קאפיטשניץ – גדר סביב בית הקברות בסטרוסב שהמצבות בו נהרסו כולם‚ והעמידה שילוט מאיר עיניים המודיע כי השטח הוא שטח בית הקברות.

האגודה הקימה גדר סביב בית הקברות בסטרוסב שהמצבות בו נהרסו כולם, והעמידה שילוט מאיר עיניים המודיע כי השטח הוא שטח בית הקברות. הגדר והשילוט הוקמו בסיועם הנדיב של מוסדות חסידי קאפיטשניץ.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע