Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

סומן בית הקברות במוש

לאחר בירורים מקיפים שערכה האגודה, העמידה "אהלי צדיקים" בעיר מוש שבבלרוסיה, מצבה על ציונו של הרה"ק רבי יחיאל ממוש, תלמידו של רבי מרדכי מלכוביץ'. המצבה מציינת גם כי השטח הינו שטח בית הקברות היהודי.

לאחר בירורים מקיפים שערכה האגודה, העמידה "אהלי צדיקים" בעיר מוש, אף היא בבלרוסיה, מצבה על ציונו של הרה"ק רבי יחיאל ממוש, תלמידו של רבי מרדכי מלכוביץ'.


גם כאן, מציינת המצבה כי השטח הינו שטח בית הקברות היהודי של העיר מוש. מצבות בית הקברות נעקרו במשך הזמן ולא נותר זכר להיותו בית קברות.


בהתאם למדיניות האגודה, ובהתאם להוראת רבני "הועד למען קברי קדמונים", מעמידה האגודה במקרים כאלו מצבות על מקום ציון הצדיק (המדויק או המשוער) ומציבה גם שלט כי השטח הינו שטח בית הקברות.


במקרה שאין קברים ידועים בבית הקברות, מעמידה האגודה שלט המציין כי השטח הינו שטח בית הקברות היהודי המקומי, על מנת לעורר את המודעות ולהציל את הניתן להצלה.

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע