Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

נחשף קברו של הגהק רבי צבי הירש ליברמאן זי"ע

התגלה קברו של הגה"ק רבי צבי הירש ליברמאן זצוק"ל בעל 'חמדת צבי' על הש"ס ורבה של לוקאטש שהבטיח ברכות מופלאות לכל המסייעים להדפסת ספריו

התגלה קברו של הגה"ק רבי צבי הירש ליברמאן זצוק"ל
בעל 'חמדת צבי' על הש"ס ורבה של לוקאטש שהבטיח ברכות מופלאות לכל המסייעים להדפסת ספריו
 
תגלית חשובה בעיירה לוקאטש באוקראינה: קברו של הגה"ק רבי צבי הירש ליברמאן זצוק"ל, התגלה בשבוע האחרון על ידי הרב ישראל מאיר גבאי, יו"ר אגודת אהלי צדיקים, שביקר במקום לפני מספר שנים וגילה את שטח בית הקברות חרוש ומוזנח, אך לאחר בירורים מקיפים אצל נציגי העירייה נשלח אל אחד מזקני לוקאטש שעוד זכר את בית העלמין עומד על תילו עם מאות מצבותיו, והצביע על מבנה אבנים בצידי השדה שהוא הזכר היחיד שנותר לפליטה מבית קברות זה.

בדיקה קצרה העלתה כי למרבה ההפתעה מדובר בלא אחר מאשר מבנה האוהל של המרא דאתרא בלוקאטש משך שנים רבות, הגה"ק רבי צבי הירש ליברמאן זצוק"ל, שמפורסם בספריו הבהירים על הש"ס ועל כל מקצועות התורה 'חמדת צבי'. על שער ספרו 'חמדת צבי' נכתבו עליו תוארים מופלגים כמו: "צבי תפארת גאון עולם, גדול ומפורסם היה בדורו ואחריו כמוהו לא קם; שר התורה סיני ועוקר הרים, קל כצבי גיבור כארי מלחמה של תורה להקים, צבי לצדיק יסוד עולם המפענח נעלמים, ומאיר לארץ ולדרים, אבי רכב ישראל ופרשים".

הגה"ק ה'חמדת צבי' זצוק"ל התפרסם גם בעקבות הבטחתו המופלאה לכל מי שיסייע ביד צאצאיו להדפיס את ספריו, כפי שציווה את בניו בצוואתו קודם פטירתו בדברים נפלאים: "אהוביי בניי, חזקו ואמצו לבבכם לשמור פקודתי להפיץ ענן אורי על פני תבל, כי בדרא בתראה בעקבתא דמשיחא תחזור עטרת התורה ליושנה וכו', ובטוחני בחסדו יתברך שמו שיהיו תלמידי חכמים נהנין לאור חידושיי, כי תהלה לקל מקום הניחו לי מן השמים להתגדר בם, והנה צנא מלא ספרא אשר אניח אחרי למורשה, הם יהיו לכם לעזר הדפסת ספריי – אמר עם הספר, בחנוני נא – אם לא תפתח לכם ארובות השמים, להריק לכם ברכות עד בלי די. ואף כל המסייע, הן בגופו הן במאודו למלאכת שמים הלזו, יהיה איש מצליח, עתיר נכסין, קרנו תרום בכבוד, ויזכו לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות על ישראל שלום".

הרב ישראל מאיר גבאי שכאמור חשף את התגלית החשובה, מיהר לרכוש את המבנה בלוקאטש לקראת שיפוצו מחדש והקמת אוהל ראוי ומכובד לגאון ישראל ותפארתו, שמשך שנים רבות לא נודע מקום קבורתו. בשבוע האחרון, עת הגיעו עשרות מתפללים לעיירה לודמיר להשתטח על ציון קדשו של הרה"ק רבי שלמה מקארלין זי"ע בכ"ב תמוז, המשיכו לתפילת רבים בלוקאטש הסמוכה ולהתפלל בפעם הראשונה על קברו של בעל ה'חמדת צבי' זצוק"ל. יצוין כי לוקאטש היא עיר הולדתו של המגיד הק' ממעזריטש זי"ע וכיהנו בה כל השנים רבנים ידועי שם וקדושי עליון.
 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע