Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מיזוש, אוקראינה: שוקם וצויין בית הקברות

בית הקברות היהודי בעיירה מיזוש עבר נקיון ומציבה הוקמה במקום לציון בית הקברות

מיזוש כפר אוקראיני קטן על אם הדרך בואכה רובנה שאילולא בית הקברות היהודי שנותר לעדות על חיי הקהילה היהודית בעיירה, שמע העיירה לא היה מגיע לאוזנינו.

באחת מנסיעותיו הארוכות באוקראינה של יו"ר האגודה הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א בדרכו לעיר רובנה על יד זדולבונוב שבק הרכב חיים, נהג הרכב הזמין חילוץ והרב ישראל מאיר גבאי הזמין מונית מקומית שתיקח אותו לעיירה הסמוכה שם התכוון ללון עד להסדרת רכב חילופי, בדרכו לאכסניה ביקש מהנהג שיבדוק אם קיים בית קברות יהודי בעיר, נהג המונית ערך בירור בין נהגי המוניות ואכן נודע לו שבעיר ישנו בית קברות יהודי ישן, משהיגיעו למקום נגלה לעיניהם מראה בית קברות עזוב ושומם כמרבית בתי הקברות באיזור.

סמוך לבית הקברות פגש יו"ר האגודה שכן המתגורר בסמיכות לבית הקברות, יו"ר האגודה פתח איתו בשיחה והשכן מספר לו על העיירה מיזוש שהייתה עיירה יהודית לגמרי לפני השואה ויש שמה בית קברות וגם קבר אחים מתקופת השואה, יו"ר האגודה ביקש ממנו שיראה לו את המקום, ואכן בהגיעם לכפר נוכח יו"ר האגודה לראות את העבר היהודי העשיר שניבט מחלקי המצבות שנותרו פזורות בשטח בית הקברות, כמו כן צדו את עיניו המיומנות שרידי שני אהלים שהיו ממוקמים בבית הקברות שככל הנראה שמשו כמקום מנוחת רבני העיירה.

על אתר קיבל על עצמו יו"ר האגודה הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א לשקם ולהציל את בית הקברות ככל שניתן ולהעמיד מצבה במיקום האהלים בכדי לציין את מיקומם ואת עובדת היות המקום שטח בית קברות יהודי, לאחר עבודה של צוות פועלים מיומן שהעמידו את המצבות ויצקו את המצבה ואת יסודות האהלים
חזר המקום לצורתו דבר שיתרום רבות להמשך שמירת המקום.

גידור בית הקברות מתעכב עקב חוסר בתקציב, באגודה מקווים שסיפורו המרגש של בית הקברות יעורר את ליבם של אחינו בית ישראל שיסייעו ביידם להשלים את המלאכה.

פרטים נוספים על אודות העיר מיזוש ורבניה התקבלו באדיבות מאת י. זילברברג כתב המודיע.

העיר מיזוש נקראה קודם המלחמה "מיזאטש". בין הרבנים שכיהנו בעיר זו היה הגאון רבי אלימלך ווילדמאן זצ"ל, נכדו הגאון רבי צבי זצ"ל שהיה מו"צ בוורשה בימיו של בעל החמדת שלמה – רבה של וורשה, ונקרא "ר' הירשלי דיין". רבי אלימלך היה נו"נ להרה"ק בעל נועם אלימלך מליז'ענסק וגם נקרא על שמו.
כאשר הוציא בנו הגאון רבי יהושע אלטר אב"ד קונסקוואלא את ספרו "בנין יהושע" על הש"ס נמנה אביו (יחד עם עוד 4 אנשים מאנשי מיזוש) כ"פארנומערנטן" שנתנו דמי קדימה למען הדפסת הספר.

 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע