Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מז'בוז' – אימפריה של עשיה

תוך עשר שנים‚ שינתה מז'בוז' פניה. מעיירה נידחת‚ שמלבד אוהל – שהוקם זמן לא רב לפני כן – על ציון הבעל שם טוב אין בה כלום‚ למרכז שוקק חיים אליו עולים יהודים משך כל השנה לשפוך תפילה על ציון הבעל שם טוב‚ שוהים בו בקבוצות בשבתות וימים טובים ועושים שם ימים שלמים בעבודת ה'‚ תוך התנתקות מהמולת העיר.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע