Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מגיפת הקורונה: גם בימים קשים באין מבקרים ומתפללים במקומות הקדושים, ממשיכה אגודת 'אהלי צדיקים – גדר אבות' בפעולות קודש לשימור ולחידוש בתי קברות ואהלי צדיקים ברחבי אוקראינה


עת צרה היא ליעקב: המקומות הקדושים באוקראינה וסביבותיה, ההומים כל ימות השנה בהמוני מתפללים הבאים מכל קצווי תבל, נתונים בשבועות האחרונים במצב שלא נצפה מאז ירד מסך הברזל מעל שמי אוקראינה.
אין יוצא ואין נכנס, נפש חיה לא נראית באזור, הכל שומם וריק, כמו העולם עצר מלכת ושאון הבאים פסק לחלוטין.

המראות הקשים ביותר נצפים בעיר הקודש מעזיבוז, שם שוכנת לתפארת קריית הבעל שם טוב שהוקמה על ידי אגודת 'אהלי צדיקים – גדר אבות' והעומד בראשה הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א.

לא יאומן כי יסופר, אבל המציאות הקשה מתעלה על הכל: הבנין המפואר 'היכל הבעש"ט' שומם לגמרי כבר כמה שבועות, אפילו רכב אחד אין בכל הרחבה הגדולה הפרושה סביב המתחם. כמה כואב הלב לראות שממון זה, אוי לו לדור שכך עלתה בימיו.

אך גם בימים קשים אלו, כאשר אין השיירות מצויות במעזיבוז ודרכיה אבלות מבלי באי מועד, ניתנת לכם ההזדמנות להתקשר בקשר איתן אל הצדיקים הקדושים הטמונים באוהל הק' וסביבותיו, על ידי השתתפות בהוצאות המרובות של אחזקת המקום הקדוש הזה כל ימות השנה, בעבר בהווה ובעתיד, בהדלקת נר התמיד הדלוק על הציונים הק' בכל עת ובכל שעה, על ידי אגודת 'אהלי צדיקים – גדר אבות' המפעילה את כל המתחם המקודש זה מאות שנות דור.

דווקא בתקופה זו, כאשר חושך יכסה ארץ, החלצו מאתכם חושים ועמדו לעזרת ד' בגיבורים, לתמוך בפעולות הגדולות והנצורות מבית אגודת 'אהלי צדיקים – גדר אבות', הממשיכה גם בימים אלו לשמור על המקומות הקדושים בכל רחבי אוקראינה, ואף פועלת הלאה בהמשך קידומם של הפרויקטים החשובים שכבר החלו לשיפוץ ולחידוש בתי חיים ואהלי צדיקים על פני כל הסביבה.
  
*ניתן להדליק נר על הציון הקדוש וכן לשלוח קוויטל לתפילה, על ידי שליח יהודי ירא שמים שנמצא על הציון הקדוש.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע