Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מאחדים כוחות למען בתי העלמין באירופה

הארגונים הגדולים בעולם הפועלים לשמירה על כבוד המתים, יחד עם "מרכז רבני אירופה", סיכמו לעבוד בשיתוף פעולה למען שמירה על בתי הקברות באירופה והצלתם.

אגודת אהלי צדיקים, אגודת 'אתרא קדישא', בראשותו של הרה"ג ר' דוד שמידל שליט"א ואגף בתי העלמין של 'מרכז רבני אירופה', בראשות הגאון ר' אברהם יפה שלזינגר שליט"א פרסמו גילוי דעת, עליו חתמו ראשי הארגונים, בו הם מסכימים לאחד כוחות למען הצלת בתי הקברות באירופה.
 
במסמך נאמר כי הארגונים יעבדו "יחד למען בתי הקברות באירופה, בהתייעצות הדדית, בעזרה הדדית, בהעברת מיידע האחד לרעהו ובקשר מתמיד ועדכון הדדי בכל הקשור לשימור והצלת בתי הקברות וקברי הצדיקים ברחבי אירופה, וכן להופיע בפני אומות העולם במלוכד ובדעה אחת".
 
הרבנים מביעים תקווה במסמך "כי בעז"ה נעבוד שכם אחד לעשות רצונו יתברך למען לא יחוללו ח"ו בתי הקברות וקברי בני עמינו ולמען יעמדו לעד ולמשמרת."
 
כאמור, בשם שלושת הארגונים הגדולים חתמו הרה"ח ר' ישראל מאיר גבאי, יו"ר אהלי צדיקים, הגאון רבי אברהם יפה שלזינגר שליט"א יו"ר אגף בתי עלמין במרכז רבני אירופה והגאון הרב דוד מיכאל שמידל בשם אתרא קדישא.
 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע