Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

לקראת שבועות – מבצע הכנסת אורחים

מזה שנים, הפך חג השבועות מועד עליה לרגל למאות חסידים ואנשי מעשה, העולים לציון הבעש"ט במז'בוז' לשהות שם ביום קבלת התורה, שהוא גם יומא דהילולא קדישא של הבעש"ט הק' – "גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני השכינה"

"גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני השכינה"


מזה שנים, הפך חג השבועות מועד עליה לרגל למאות חסידים ואנשי מעשה, העולים לציון הבעש"ט במז'בוז' לשהות שם ביום קבלת התורה, שהוא גם יומא דהילולא קדישא של הבעש"ט הק'. דירות "קרית הבעל שם טוב" ודירות השכנים הגוים מלאות עד אפס מקום, ומטבח ההכנסת אורחים מספק ארוחות וסעודות למאות השוהים במז'בוז' חינם אין כסף, כמו גם את המקוה ובתי הכנסיות החדש והעתיק, הפועלים כל השנה.
ימים מספר לפני ר"ח סיוון, יצא למז'בוז' יו"ר האגודה, הרב ישראל מאיר גבאי, על מנת להתחיל בהכנות הרבות לקליטת הציבור, ולפקח על השיפוצים הנעשים במקום, לקראת מאות העולים לרגל בחג השבועות.
ההכנות לקליטת העולים, שעתידים לעלות בעוד כחודש, בעיצומן. הרחבת חדר האוכל עומדת לקראת סיום, צוות הכשרות במטבח יתוגבר ומטבח ההכנסת אורחים יעניק, כאמור, את ארוחות וסעודות החג חינם אין כסף.
לקראת החג, עומד גם עלון "באהלי צדיקים" שיצא מיד לאחר ל"ג בעומר, בסימן חג השבועות ויומא דהילולא של אור שבעת הימים הבעש"ט הק' זיע"א.
גם באומן, שם מפעילה האגודה הכנסת אורחים בזמני העליה, מלבד המקוה, חדר הקפה וחדרי השירותים, ולשם עולים קרוב ל-1000 איש, נמצאות ההכנות בעיצומן, וגם שם מעניקה האגודה ארוחות בימות החול וסעודות בימי שבת וחג.
לפני זמן קצר יצא צוות בראשות הרה"ג ר' מאיר סירוטה שליט"א מו"צ ב"עדה החרדית" וחבר "ועד הרבנים" של האגודה, עם צוות משגיחים ושוחטים לאוקראינה, לשחיטה מיוחדת עבור האגודה, על מנת לספק את צרכי ההכנסת אורחים במז'בוז', אומן ויתר מרכזי האגודה.
מבצע השחיטה נעשה בסיועו המסור של הרה"ג ר' פנחס וישצקי שליט"א, רבה של דונייצק ושל חבל דונבס.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע