Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

לוצק: לאחר מאמצים מרובים, בתי העלמין חזרו לקדושתם

עד כדי כך שמרו יהודי המקום על קדושת המקום, עד כדי שכאשר החליטו השלטונות להעביר צינור בבית העלמין, ופגעו בכך בקדושתו, הכריזה הקהילה היהודית על יום תענית ויום תפילה, ותפילה מיוחדת התחברה לאור זאת.

"א לעכטיגער בית עולם" היה הרה"ק רבי שלמה מלוצק זי"ע מתבטא על בית העלמין הידוע והמפורסם בעירו, לוצק. שם נטמנו גדולים, קדושים וטהורים. ועל כולם, ציונו הקדוש והקדמון של הקדוש רבי וואלף זי"ע, רבי וואלף זי"ע מסר נפשו על קדושת השם במעשה נורא שהרעיד את כל הסביבה, ומני אז, מאות שנים אשר ציונו הקדוש נודע כמסוגל להיפקד בדבר ישועה ורחמים. יהודי לוצק קדשו את המקום והעריצוהו בסילודין מאז ומעולם.

עד כדי כך שמרו יהודי המקום על קדושת המקום, עד כדי שכאשר החליטו השלטונות להעביר צינור בבית העלמין, ופגעו בכך בקדושתו, הכריזה הקהילה היהודית על יום תענית ויום תפילה, ותפילה מיוחדת התחברה לאור זאת.

ההיסטוריה הלוצקאית תועדה ונשמרה בספר מיוחד, אשר ה' אינה לידי הרב ישראל מאיר גבאי יו"ר "אהלי צדיקים". אשר לקח לתשומת ליבו את קדושת בתי העלמין בעיר לוצק.

המשימה הראשונה: הנחת מצבה בשני בתי העלמין ושמירה על כבודם וקדושתם. אין זו מלאכה פשוטה, הרב ישראל מאיר גבאי יצר את קשריו עם ראש הקהילה המקומית מר חיים שברטוטסקי הי"ו אשר עזר רבות בפעילות, הרב ישראל מאיר גבאי הוסיף להיכנס ולבוא בשערי העיריה ולהתקוטט עם שכני האתר. לאחר שנים של מאבקים כאלה, התאפשר בחסדי שמים להניח את המצבות ולשמור את בית העלמין בקדושתם.

"הכל היה שווה"  מסכם הרב ישראל מאיר גבאי בהתרגשות –  "כדי לראות את יהודי ואף גויי המקום, מעריצים את המקום הקדוש ביראת הכבוד וברוממות מיוחדת."
"אהלי צדיקים" קורא לציבור להגיע אל מקום הציון הקדוש של הקדוש רבי וואלף זי"עא, מקדש שם שמים, ולשאוב משם ישועות ורפואות ונסים נגלים ממש.

 

כאן המקום להודות ליו"ר הקהילה מר חיים שברטוטסקי הי"ו
על עזרתו הרבה במלאכת הקודש להצלת בית הקברות בלוצק.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע