Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

יזכור: בוקבינקא, אוקראינה [רומניה]

עד 15- בנובמבר 1941, גורשו 57,000 יהודים מבוקובינקה כולה

ב-1848 וחקיקת חוקים נאורים אשר נתנו ליהודים שוויון זכויות מלא, גדלה האוכלוסייה היהודית בבוקובינה באופן משמעותי, ובשנת 1880 הגיעה  לכדי 11.79% מכלל האוכלוסייה.

עם פלישת הגרמנים ובעלי בריתם בהם הרומנים, לברית המועצות ( 22 ביוני 1941 ) גוייסו אלפי יהודים לצבא האדום, אבל רוב היהודים אף המגוייסים שבהם נותרו בעיר, מכיוון שלא הועמדו לרשותם אמצעים מיוחדים להסעה, ונפלו לידי הצורר הנאצי. גם היהודים המעטים שהוצאו מבוקובינקה או הצליחו להימלט לפנים ברית המועצות, נלכדו בדרכם מזרחה בידי צבאות גרמניה ורומניה. 

כבר לפני בוא הצבא הרומני לצפון בוקובינה החלו הפ

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע