Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

טלוסט: אותר קבר מרת שרה אם הבעש"ט ע"ה

בעיירה טלוסט שבמערב אוקראינה, אותר לאחר מאמצים רבים קברה של אמה של מלכות, מרת שרה אם הבעל שם טוב, והועמד עליו מצבה, עליה נחרת גם שרטוט המצבה המקורית שהעמיד על קברה נכד הבעל שם טוב.

לאחר מאמצים רבים ותודות לסיועם של יוצאי העיירה טלוסט, אותר לפני ראש השנה ציונה של אמה של מלכות, הצדקנית מרת שרה אם הבעל שם טוב ע"ה, הטמונה בבית הקברות היהודי העתיק בטלוסט. על ציונה עמדה מצבה שהועמדה בשנות הת"ק על ידי נינה, נכד הבעש"ט.


 


בתקופת השואה נעקרה ונעלמה המצבה, ומקום קברה לא היה ידוע.


 


מיקומו המדויק של הקבר נקבע על פי עדויותיהם של זקני העיירה שנהגו לפקוד את הציון טרם נהרס.


 


לאחר ראש השנה תשס"ט האגודה העמידה במקום מצבה לציון הקבר, וחרתה על המצבה את העתק המצבה המקורית, שצילום עתיק של נמצא בספר הזכרון לקהילת טלוסט המעטירה.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע