Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

זארנוב, פולין | בית העלמין ואוהל רבני העיר שופץ מחדש

בית העלמין היהודי בעיר, סבל, מאז שנות השואה האיומה, מעזובה נוראה אשר חולה שמות בה. מצבות נעקרו וחוללו, צמחיית פרא כיסתה את השאר אשר העלו עשבים, קוצים ודרדרים.

ז'ארנוב העיר, השוכנת במחוז לודז' שבפולין, היתה לפנים עיר ואם בישראל, עשרות אלפי תושביה היהודים היוו את רוב רובם של אוכלוסיית בני העיר, ביניהם גדולי תורה וענקי חסידות. רבני העיר היו ענקי רוח בעלי שם בעולם היהודי בפולין מאות בשנים, ביניהם מבני משפחת הגה"ק מראדושיץ זיע"א אשר כיהנו בעיר וחצרם החסידית הפיחה בו רוח חיים והיתה לתל תלפיות.

בית העלמין היהודי בעיר, סבל, מאז שנות השואה האיומה, מעזובה נוראה אשר חולה שמות בה. מצבות נעקרו וחוללו, צמחיית פרא כיסתה את השאר אשר העלו עשבים, קוצים ודרדרים.
באחרונה, בקרו בה צאצאי רבני העיר, אשר נבהלו מחורבנה של בית העלמין. כתבה בנושא שפורסמה בעיתונות החרדית, הביאה את אותו יהודי אמיד מארה"ב לפנות אל הרב ישראל מאיר גבאי, יו"ר "אהלי צדיקים" בבקשה דחופה לעשות מעשה למען שיקום ופיתוח בית העלמין היהודי במקום.
הרב גבאי, אינו זקוק לתמריץ נוסף, ע"מ לגאול את המקום ולהשיב לו את כבודו הראוי, על כל הכרוך והמשתמע מכך, על כל המשאבים והעלויות הכספיות הכבדות הכרוכות בכך. היהודי אף השתתף בחלק מתוך הסכום הנדרש. כאשר את שאר הסכום, גייס הרב גבאי בכוחות עצמו.

הרב גבאי מספר בהתרגשות: "התוכנית המקורית היתה לגדר את בית העלמין בגדר מכובד וראוי כדי למנוע את הפרצות במקום. אך באמצע העבודות התגלו שרידי האוהל בו טמונים רבני העיר לדורותיהם. וכמובן שהתחלנו לפעול על מנת להקים את האוהל מחדש".
הרב גבאי מעלה על נס את סיועו של ראש העיר המקומי, אשר עמד לעזר ולסיוע בכל הנדרש. סייע בניקוי המקום וגיזום העצים שצמחו פרא, כמו גם הסיוע הרב בהתקנת גישה ראויה למקום בית העלמין החדש. למען כבודם של יהודי ז'ארנוב.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע