Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
"ושם, במקום גניזת הצדיק, זוכה כל אחד שירחמו עליו מלמעלה וידונו אותו לכף זכות".
(שלוחין ב' י"ג)
"ועל כן הוא דבר גדול מאוד מאוד להרבות לילך על קברי צדיקים אמיתיים".
(כתובת קעקע ג' ב')
על ידי השתטחות על קברי צדיקים, הקב"ה עושה לו טובות, אף על פי שאינו ראוי לכך.
(ספר המידות, צדיק קעג)
"עיקר השראתה שכינה בדורותינו אלה - בקיברי צדיקים".
(מובא ב"לשם" חלק ד' בשם הגר"א)
"מותר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ להשתטח על קיברי צדיקים, מצד שהיא מצוה רבה".
מובא ב"שדי חמד" (מערכת ארץ ישראל אות א')

עזרו לנו להמשיך
לשמר את העבר היהודי ברחבי העולם, ולהציל בתי קברות באירופה ולשמרם.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram

זארנוב, פולין | בית העלמין ואוהל רבני העיר שופץ מחדש

זארנוב, פולין | בית העלמין ואוהל רבני העיר שופץ מחדש

בית העלמין היהודי בעיר, סבל, מאז שנות השואה האיומה, מעזובה נוראה אשר חולה שמות בה. מצבות נעקרו וחוללו, צמחיית פרא כיסתה את השאר אשר העלו עשבים, קוצים ודרדרים.

ז'ארנוב העיר, השוכנת במחוז לודז' שבפולין, היתה לפנים עיר ואם בישראל, עשרות אלפי תושביה היהודים היוו את רוב רובם של אוכלוסיית בני העיר, ביניהם גדולי תורה וענקי חסידות. רבני העיר היו ענקי רוח בעלי שם בעולם היהודי בפולין מאות בשנים, ביניהם מבני משפחת הגה"ק מראדושיץ זיע"א אשר כיהנו בעיר וחצרם החסידית הפיחה בו רוח חיים והיתה לתל תלפיות.

בית העלמין היהודי בעיר, סבל, מאז שנות השואה האיומה, מעזובה נוראה אשר חולה שמות בה. מצבות נעקרו וחוללו, צמחיית פרא כיסתה את השאר אשר העלו עשבים, קוצים ודרדרים.
באחרונה, בקרו בה צאצאי רבני העיר, אשר נבהלו מחורבנה של בית העלמין. כתבה בנושא שפורסמה בעיתונות החרדית, הביאה את אותו יהודי אמיד מארה"ב לפנות אל הרב ישראל מאיר גבאי, יו"ר "אהלי צדיקים" בבקשה דחופה לעשות מעשה למען שיקום ופיתוח בית העלמין היהודי במקום.
הרב גבאי, אינו זקוק לתמריץ נוסף, ע"מ לגאול את המקום ולהשיב לו את כבודו הראוי, על כל הכרוך והמשתמע מכך, על כל המשאבים והעלויות הכספיות הכבדות הכרוכות בכך. היהודי אף השתתף בחלק מתוך הסכום הנדרש. כאשר את שאר הסכום, גייס הרב גבאי בכוחות עצמו.

הרב גבאי מספר בהתרגשות: "התוכנית המקורית היתה לגדר את בית העלמין בגדר מכובד וראוי כדי למנוע את הפרצות במקום. אך באמצע העבודות התגלו שרידי האוהל בו טמונים רבני העיר לדורותיהם. וכמובן שהתחלנו לפעול על מנת להקים את האוהל מחדש".
הרב גבאי מעלה על נס את סיועו של ראש העיר המקומי, אשר עמד לעזר ולסיוע בכל הנדרש. סייע בניקוי המקום וגיזום העצים שצמחו פרא, כמו גם הסיוע הרב בהתקנת גישה ראויה למקום בית העלמין החדש. למען כבודם של יהודי ז'ארנוב.

Scroll Up

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא: