Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

וולדניק, פחות משבועיים להילולת בעל השארית ישראל מוולדניק זיע"א

המונים יעלו לציון הק' בוולדניק ביום ההילולא כ"א טבת | באגודת אהלי צדיקים נערכים לפרויקט הכנסת האורחים שהולך וגדל משנה לשנה

נמצאים אנו בסמוך ונראה ליומא רבה כ"א בטבת הלא הוא יום הסתלקותו של אחד מעמודי החסידות בעל ה"שארית ישראל" רבינו הק′ רבי ישראל דוב מוולדניק.

רבים מיראי ה′ חסידים ואנשי מעשה מארץ ישראל ומחוצה לה, עולים מדי שנה להתפלל על הציונים הקדושים להיוושע בדבר ישועה ורחמים לכלל ולפרט, כמידי שנה מאות רבות של אנשים יסעו להשתטח על ציונו בעיר וולדניק שבאוקראינה.

אגודת אהלי צדיקים בראשות הרב ישראל מאיר גבאי הי"ו אשר לקחה לעצמה את הזכות לשפץ ולשקם את ציונו הקדוש והאוהל שמעליו נערכת מבעוד מועד לקלוט את ההמונים, שיפוץ והקמת האוהל התאפשרה אודות לתרומתו הנדיבה של הרה"ח ר′ מאיר יעקב ברנט שליט"א.

יום ההילולא בכ"א טבת חל בעיצומו של החורף האוקראיני הקשה חלק גדול מההיערכות הוא הכנת מתחם הבאים להגנה מפני הקור הרב השורר במקום תוך חימום המקום מבעוד מועד והכשרת מקום רחב ככל שניתן על מנת שיוכל לקלוט בעת ובעונה אחת את כל המוני ישראל שיבואו השנה.

מרכז הכנסת – האורחים של אהלי צדיקים בוולדניק, הפועל כל ימי השנה, יפעל ביום ההילולא וסביב לו במתכונת מורחבת, העולים ישתתפו בסעודת הילולא מרכזית בבית סמוך שהוכשר לצורך כך בסמוך לציון הקדוש, בימי היארצייט יוגשו בהכנסת אורחים ארוחות חמות ומבושלות מרקים חמים קוגלים ואוכל לדרך.

במשך כל ימות השנה מפעילה האגודה במקום הכנסת אורחים הכוללת חדר קפה ותה עבור העולים, חדרי שירותים.

האגודה אף מתחזקת ומשמרת את בית הקברות ואת האוהל הק′ בקביעות במשך כל ימי השנה כראוי למקום קדוש זה.

נציין כי לכהנים הפוקדים את המקום הכשירה האגודה גשר מיוחד עבור הכהנים וכן חדר מיוחד לכהנים בסמוך לציון הקדוש.

כמו כן חדר הכנסת האורחים הפתוח בכל ימות השנה שנבנה לפני כעשור קטן ולא עונה על הצרכים ולכן במהלך השנה הקרובה מתכוונת האגודה להתחיל בבניית מבנה של קבע עבור ההכנסת אורחים, מבנה שייתן מענה לקבוצות הגדולות שמגיעות למקום במהלך ימות השנה וביום ההילולא. 

ידועה הבטחתו של הרה"ק מוולדניק, שכל מי שיפקוד את קיברו תפילותיו לא ישובו ריקם, ומסורת שנמסרה איש מפי איש מוסיפה גם: "אפילו אם לא יוכלו לגשת לקבר, אלא רק יגעו בידית הדלת, יזכו להיוושע". כפי שאכן היה בתקופת השלטון הקומוניסטי, שאטם את האוהל שעל הציון הקדוש וחסם את הגישה לציון עצמו.
 
גם השנה נאפשר כאן באגודה להעביר שמות לתפילה ולהדלקת נרות לכל מי שנבצר ממנו להגיע למקום מנוחתו של הצדיק ובימים הסמוכים ליום היארצייט יתוגברו במשרדי האגודה קווי הטלפון לצורך מתן שירות הולם לכל מי שחפץ בכך!

כמו כן יתאפשר להעביר תרומות לצורך השתתפות בהוצאות הרבות הכרוכות באירגון היארצייט בפרט ואחזקת המקום בכלל במשך כל ימות השנה כולל שמירה צמודה, נקיון, אחזקה, הפעלת חדר קפה ותה וחדרי שירותים וכמובן חימום המקום לרווחת העולים על ציונו.

לתרומות לחצו כאן!

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע