Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

וולדניק: גידור‚ ניקוי‚ החזקה והכנסת אורחים

האגודה גידרה את בית החיים והקימה שביל גישה (גשרון). האגודה גם מנקה ומחזיקה באופן שוטף את בית החיים‚ ואף שיפצה ובנתה מחדש את האוהל ומחזיקה שם הכנסת אורחים.

האגודה גידרה את בית החיים והקימה שביל גישה (גשרון). האגודה גם מנקה ומחזיקה באופן שוטף את בית החיים, ואף שיפצה ובנתה מחדש את אוהל רבי ישראל דב מוולדניק בעל "שארית ישראל" ובנתה סמוך אליו "היכל כהנים". האגודה הקימה גם היכל הכנסת אורחים הפתוח משך כל השנה והקימה מצבה על קבר אחים של נרצחי השואה.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע