Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

המונים פקדו את ציוני הרה"ק בעל התניא זיע"א והרה"ק ישראל דב מוולעדניק

מאות יהודים מהארץ ומהתפוצות פקדו את ציוניהם הק' של הרה"ק בעל התניא והשו"ע בהאדיטש שבאוקראינה ושל הרה"ק רבי ישראל דב מוולעדניק זיע"א בוולעדניק וכן את ציונו של רבי לייב מוכיח בפולנאה בימי ההילולא.

מאות יהודים, מארץ ישראל ומחו"ל, יצאו בשבוע שעבר לוולדניק, לציון הרה"ק רבי ישראל דב מוולדניק, בעל "שארית ישראל", שיום ההילולה שלו חל ביום חמישי, כ"א תשרי.
אגודת אהלי צדיקים, שבנתה את האוהל ואת מתחם הציון ומחזיקה את המקום, תגברה את מערך הכנסת אורחים, בו נהנו העולים במשך יום ההילולא מכיבוד קל ומארוחות חמות, בקור העז ששרר באוקראינה.

רבים ניצלו את סמיכות ימי ההילולא של הרה"ק מוולדניק, הרה"ק "המוכיח" מפולנאה והרה"ק בעל התניא, לפקוד את ציוניהם הקדושים. מהארץ יצאה קבוצה גדולה בראשות הרה"ח שמואל אלעזר הלפרין מבני ברק אשר פקדו את אוהל הרה"ק מוולעדניק ולאחר מכן את אוהל הרה"ק רבי לייב מוכיח זיע"א הטמון בפולנאה (לצד הרה"ק בעל התולדות) אשר יום ההילולא שלהם חל ביום כ"א טבת.

בבוקרו של יום עש"ק מברכים שבט הגיעה הקבוצה למעזיבוז′, ערש החסידות, שם שהתה במשך השבת, ב"קרית הבעל שם טוב" של אגודת "אהלי צדיקים" בראשות הרה"ח רבי ישראל מאיר גבאי שליט"א, שם שהתה גם קבוצה מחסידי תולדות אהרן בראשות הקרה"צ ר′ נחום קאהן, בנו של כ"ק אדמו"ר מתו"א שליט"א.
תפילות השבת התקיימו
בבית מדרשו העתיק של קדוש ישראל, אור שבעת הימים רבינו הבעש"ט זיע"א (ששוחזר על ידי האגודה).

במוצאי שב"ק יצאה הקבוצה לברדישטוב להשתטח על ציונו הק′ של סניגורן של ישראל הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב זיע"א שם התפללו את תפילתו המיוחדת של הרה"ק מברדיטשוב למוצאי שבת "גאט פון אברהם", כמו"כ ביקרו בבית חב"ד המקומי  בברדיטשוב המנוהל ע"י השליח  הרה"ח רבי משה טאלר שליט"א ומשם יצאו להאדיטש, שם טמון הרה"ק אדמו"ר הזקן בעל התניא זיע"א, שם התפללו תפילת שחרית ואמרו את ה"מענה לשון" והתהילים. התרגשות מיוחדת היתה בעת שנגנו את ניגוני האדמו"ר הזקן בעל התניא על ציונו בהשתתפות הקהל הגדול אשר היה שם.

בצהרי היום, לאחר שסעדו את לבם בהכנסת אורחים בהאדיטש שע"י היכל אדמו"ר הזקן, נסעה הקבוצה  לפקוד את אוהל אדמו"ר האמצעי בניעזי′ן ולאחר תפילת מנחה שבה הקבוצה לקייב ומשם שבו לארצות מוצאם.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע