Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

היערכות נרחבת בעיר לודמיר באוקראינה לקראת יום ההילולא קדישא

הכנסת אורחים שע"י אגודת 'אהלי צדיקים' נערכת לקליטת ההמונים שיגיעו מארץ ישראל ומרחבי העולם, לשפוך שיח וצקון לחש על ציון הקודש ביום ההילולא * מקווה טהרה והיכל תפילה הוקם במקום סמוך לבית החיים לרווחת ההמונים

היערכות נרחבת נרשמת בעיר לודמיר שבאוקראינה לקראת יום ההילולא קדישא של כ"ק מרן אדמו"ר הרה"ק רבי שלמה מקארלין זצוק"ל הי"ד, שיחול ביום חמישי, כ"ב תמוז. אגודת 'אהלי צדיקים' בראשות הרב ישראל מאיר גבאי ארגנו גם השנה מבנה 'הכנסת אורחים' ובו מקווה טהרה והיכל תפילה, סמוך ונראה לבית החיים העתיק מקום מנו"כ, בעיר לודמיר שבאוקראינה.

בשנים שעברו, המתפללים שעלו לשפוך שיח בבית החיים בלודמיר ביומא דהילולא של כ"ק מרן אדמו"ר הרה"ק רבי שלמה מקארלין זצוק"ל הי"ד, ציינו לשבח את היוזמה הברוכה בהקמת מבנה הכנסת אורחים ובו מקווה טהרה ומקום תפילה לרווחת המתפללים. בהוסיפם כי עד כה העלייה לתפילה בלודמיר היתה כרוכה בהמון מאמצים שמנעו מציבור גדול של יהודים מרחבי העולם שרצו להגיע להתפלל במקום הקודש. כעת, עם הקמת הכנסת אורחים, בית כנסת ומקווה טהרה, והאפשרות לשהות באווירה יהודית ובהשראה של קדושה, זכו הם לראשונה להתפלל בצלילות הדעת ובכוונה שלימה, ולשפוך צקון לחשם במקום קדוש זה בלב פתוח וברגשי קדושה נעלים.

ציון קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר הרה"ק רבי שלמה מקארלין זצוק"ל הי"ד, היה מאז ומעולם אבן שואבת לתפילות וישועות עבור כלל ישראל בגולה. כ"ב תמוז ידוע בתפוצות ישראל כיום מיוחד ומסוגל מתחילתו ועד סופו וחסידי קרלין נהגו בכל הדורות לברך שהחיינו ביום זה.

בקרב חסידי קרלין מקובל מכ"ק אדמו"ר רבי אשר מסטאלין זי"ע שאמר כי לעמוד על ציונו הקדוש של רבי שלמה קארלינער הי"ד הוא "כמו שעומדים לפניו בחיים חיותו". כעין זה התבטא כ"ק אדמו"ר הריי"צ מליובאויטש זי"ע כשביקר בלודמיר בשנת תרצ"ב, ואמר: "הביקור באהל רבי שלמה קארלינער, הזכירני ימי קדם בבקרי בהיכלי קודש הוד כ"ק אבותינו רבותינו הק' זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע". ודיבר שם בהתרגשות גדולה לכאלף איש שבאו עמו לציון.

מאגודת 'אהלי צדיקים' המארגנת את ההכנסת אורחים, נמסר כי היא מברכת את ההמונים המתעתדים לעלות לציון הקדוש, וציינו כי ניתן להתקשר למספר: 0527694727, על כל שאלה ובירורים.

 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע