Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הוקמה מצבה על קברו של רבי שמשון מאוסטרופולי

באוסטרופולי הקימה האגודה, לאחר כמה שנות בירור וחיפוש, מצבה במקום בו, על פי רוב הדעות, נקבר המקובל האלקי רבי שמשון מאוסטרופולי, בבית הקברות בעיר.

באוסטרופולי הקימה האגודה, לאחר כמה שנות בירור וחיפוש, מצבה במקום בו, על פי רוב הדעות, נקבר המקובל האלקי רבי שמשון מאוסטרופולי, בבית הקברות בעיר.


דעה נוספת טוענת כי קברו מצוי במקום בו קיים כיום השוק בעיירה אוסטרופולי, אולם כאמור, רוב הדעות, כולל עדויות זקני העיר, גורסות כי קברו של אותו קדוש הינו בביה"ק, ושם הוקמה המצבה.


 


רבי שמשון מאוסטרופולי נולד בשנת ה'ש"ס, ונהרג על קידוש השם בגזרות ת"ח ות"ט. על הריגתו כתב תלמידו, ר' נתן נטע הנובר: והיה בתוכם (בקהילת פולנאה) איש אחד חכם ונבון ומקובל האלקי ושמו מוהר"ר שמשון מק"ק אוסטרופולי. ובא מלאך המגיד אליו בכל יום ולמד עמו סתרי תורה. ועשה המקובל הנ"ל פירוש על הזוהר ע"פ קבלת מהאר"י ז"ל ולא זכינו שיבא להדפוס. ואמר לו המגיד לפי הגזיר' שיעשו תשובה גדולה שלא יבא כך הגזירה רעה. ודרש כמה פעמים בבית הכנסת והזהיר לעם שיעשו תשובה על הצרה שלא תבא, וכן עשו תשובה גדולה בכל הקהילות ולא הועילה כי כבר נחתם הגזירה רעה. וכאשר באו האויבים וצרים על העיר נכנס המקובל הנ"ל לבית הכנסת ושלש מאות בעלי בתים עמו, כולם חכמים גדולים וכולם מלובשים בתכריכין ובטליתו' על ראשיהם ועסקו בתפילה גדולה עד שבאו האויבים לעיר ונהרגו שם כולם בבית הכנסת על אדמת קדש הי"ד.


 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע