Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הועמדה מצבת זיכרון להנצחת שמו של הרה"ק רבי אפרים מהוסיאטין זי"ע

חותנו בזיווג-ראשון של הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע שהיה ידוע כמכניס אורחים מופלג וכל צדיקי הדור התאכסנו בביתו בהוסיאטין | בית הקברות המקומי נחרב לגמרי בצוק העתים ואגודת 'אהלי צדיקים' העמידה מצבת זיכרון לזכרו בשטח בית הקברות החרב

כותב: יוסף מאיר האס

בבית הקברות העתיק בעיירה הוסיאטין באוקראינה, היו טמונים מאות יהודים יראים ושלמים, עד פרוץ המלחמה שבמהלכה נהרס המתחם עד היסוד וכל מצבותיו נעלמו בצוק העתים. בין המצבות החשובות שהיו תל תלפיות לרבים שהגיעו להתפלל עליהן, היתה מצבתו של הרה"ק רבי אפרים מהוסיאטין זי"ע, חותנו בזיווג-ראשון של הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע, איש קדוש ומורם מעם, שהתפרסם בכל הסביבה כמי שמכניס אורחים לביתו כמידתו של אברהם אבינו וכל דכפין ייתי וייכול.

רבי אפרים היה עשיר גדול והיו לו נכסים רבים בכל הגלילות, ועל פי המסופר, כפרים שלמים היו נמצאים תחת בעלותו. הוא היה מפורסם במעשי הצדקות המופלאים שעשה לרוב, והיה מקורב רבות לתלמידי הבעש"ט הק' זי"ע. בגיל שלש עשרה נכנס הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע בברית הנישואין עם הרבנית מרת סאסיא ע"ה בתו של רבי אפרים, ומסופר שרבי אפרים עשה השתדלות מרובה שבתו תזכה להינשא לרבי נחמן, מחמת השתוקקותו להשתדך עם צאצאי הבעש"ט הקדוש זי"ע, ובשמחת החתונה הבטיח רבי אפרים שלש מאות זהובים כנדוניה.

אחרי נישואיו התגורר רבי נחמן מברסלב סמוך לחותנו רבי אפרים בהוסיאטין, שם בחדר מיוחד לו ובשדות המקיפים את הכפר, עובד היה רבנו את בוראו בחשאי, בעבודות עצומות ובהסתרה מוחלטת. מלבד רעייתו, אותה השביע שלא לגלות את סודו לאיש, לא ידע איש על עבודותיו ועלייתו בדרגות העבודה וההשגות.

עתידה היתה לעבור עוד תקופה טרם יגלה רבי אפרים את מדרגת חתנו רבנו נחמן, ובינתיים התבודד רבנו שעות ארוכות בסבך היערות המקיפים את הכפר, ושם בטבע הנושא קולו לשבח לה' בכל רגע, עבד רבנו את בורא בהסתר ובילה שם את מרבית זמנו. לאחר התגלותו שח רבנו למשמשו ולראשון תלמידיו רבי שמעון, שהתקרב אליו ביום חתונת רבנו, כמה הוא מתגעגע לאותה תקופה, כאשר כתפיו היו פנויות מעול ההנהגה והפרסום, כשיכול היה להתבודד בהסתר בעיירה הוסיאטין, לעבוד את ה' בהשקט ובשלווה בלא טרדות.

בקרב חסידי ברסלב ידועה דמותו העילאית של רבי אפרים מהוסיאטין כמי שזכה להיות חותן המלך, וקברו היה מוקד עלייה לרבים שביקשו לשפוך שיח ותחנונים בזכותו הגדולה. לאחר שבצוק העתים נהרסה מצבתו של רבי אפרים יחד עם מאות המצבות בבית העלמין העתיק בהוסיאטין, הניח יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים' הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א, מצבה חדשה לזכרו של רבי אפרים במרכז מתחם בית הקברות שנחרב, כדי שתהיה הנצחה של שם ושארית לזכרו של האי קדוש וצדיק נשגב.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע