Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

דובנא: ביום בו נפגעה

בדובנא הקימה האגודה בר"ח אב מצבה לציון בית החיים על מקום קברו המשוער של הרה"ק ר' יוסף יוסקא הלוי בעל "יסוד יוסף".

מזה זמן רב מנסה אגודת אהלי צדיקים להעמיד מצבה לציון בית החיים בעיר רובנו, במקום קברו המשוער של הרה"ק רבי יוסף יוסקא הלוי, תלמיד הבעש"ט, מחבר הספר יסוד יוסף, שכיהן כאב"ד העיר.

 

מסיבות טכניות, ארכה השגת האישורים והקמת המצבה זמן רב, וכאשר הושגו האישורים הוקמה המצבה עוד באותו יום, ר"ח אב.

 

למרבה הפלא, בדיוק ביום זה, ר"ח אב, גרמה פגיעה בשוגג בקברו של הרה"ק ר' יוסף יוסקא, למגפה בעיר, בה מתו למעלה מ-400 תינוקות. הסיפור הנורא הועתק מפנקס החברה קדישא והובא בראש הספר "יסוד עולם", שחיבר נכדו של ר' יוסף יוסקא.

 

"אחר פטירת הגאון החסיד [א' אייר תק"ס] נתקבל בק"ק דובנא הגאון רבי יהושע העשיל בהג"ר אלעזר, כשהיה בן ארבעים נלקה בייסורים ונמשכו עליו שנה ומחצה, והגאון הנזכר קיבלם באהבה… קודם פטירתו אמר לאביו: יודע אני שכשאפטר מן העולם בודאי ירצו אנשי קהילתנו לקבור אותי אצל הגאון מו"ה ר' יוסף (בעל יסוד יוסף הנזכר), ואני יודע בעצמי שאיני כדאי וראוי לכך… השיב לו אביו הגאון, בודאי ראוי אתה לכך כי כבר קבלת יסורים באהבה זה שנה ומחצה"

"כאשר נפטר הגאון מו"ה יהושע העשיל ביום ר"ח מנחם אב, הלכו כל אנשי הח"ק לבית העלמין להכין קבר להגאון הנזכר, ועלה במוסכם כולם לחפור קברו אצל הגאון מו"ה יוסף יוסקא. וכאשר חפרו נגעו בקבר הגאון מו"ה יוסף ונזדעזע הדף מארון קודשו, וראו את הגאון הנ"ל מושכב בקברו בשלמות בלי שום שינוי, ותוארו היה כמו שהיה ישן בחייו על מטתו ואחז מטהו בידו כמו שצוה הגאון בחייו… ובעת שנזדעזע הדף מהארון נזדעזע גם המטה אשר בידו…"

ותיכף בלי איחור, התחיל רח"ל מותנא רבא [=מגיפה] בתינוקות מתו בימים מועטים יותר מארבע מאות תינוקות… וכאשר ראו כל אנשי הח"ק כי יצא הקצף מאת ה' והחל הנגף, מיד קבלו על עצמן כל אנשי הח"ק עליהם ועל זרעם וזרע זרעם, לעשות סעודה לעניים ביום הנ"ל"

 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע