Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

גאניטש, אוקראינה: נשלמה העמדת המצבה החדשה והקמת האוהל על מקום מנוחת הגה"צ רבי יהודה יואל דויטש זצ"ל אב"ד גאניטש

בעבר הלא-רחוק של יהדות מחוז מרמורש, היתה גאניטש עיירה חשובה ברכס הערים היהודיות שמלאו חכמים וסופרים. העיירה השוכנת סמוך לגבול אוקראינה-רומניה מכיוון העיר סיגעט, נודעה לתהילה בקרב חסידים ואנשי מעשה הודות לתושביה החשובים שהיו לשם דבר בכל הסביבה, כאנשים תמימים וישרי דרך, עושים מלאכתם נאמנה וקובעים עיתותיהם לתורה ולחסידות. 

בבית החיים של גאניטש פזורים עשרות רבות של קברים תחתיהם טמונים יהודי העיירה, ביניהם גם מצבות חשובות של נכבדי העדה שפיארו את כותל המזרח של גאניטש, ובראשם רבה של העיירה, הגה"צ רבי יהודה יואל דויטש זצ"ל, שמצודתו היתה פרושה גם מחוץ לגלילות גאניטש בעידודם ובהערצתם של גדולי וצדיקי הדור שהתגוררו בקרבת מקום. 

לאחר שעלה לכהן ברבנות גאניטש, התפרסם שמו עד מהרה והיה מקובל בכל החוגים כגדול וענק בתורה, ומומחה במיוחד בדיני ממונות, כאשר מכל הסביבה הגיעו לגאניטש לדון אצלו בדיני ממונות. שאלות חמורות נשלחו אליו על ידי גדולי ישראל ותשובותיו התקבלו כפסק הלכה. רבי יהודה יואל ניהל משא ומתן בהלכה עם גדולי זמנו, שכיבדוהו והעריכו את גדלותו בתורה. שר התורה הגה"ק ה'ערוגת הבושם' זצוק"ל צירפו לבית דינו בחוסט הסמוכה, בדיני תורה סבוכים שעלו על שולחנו. אף הוא היה מפליא את גדלות הרב מגאניטש בתורה והיה מתבטא: "את הספרים שיש אצלי בארון, יש לרב מגאניטש בראשו!".

לפני שנתיים וחצי, ביקר יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים' הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א בעיירה גאניטש ובמהלך סיורו בבית העלמין צדו את עיניו מספר מצבות חשובות של אישים כבודים שנודעו לתפארה בימים בהם ישבו תושבי גאניטש על מכונם בשלום ובשלווה. בשלב הראשוני שיפצה אגודת 'אהלי צדיקים' כמה מצבות שמצאו בהן כיתוב מעניין השופך אור על הטמונים תחתיהן שהיו מחשובי עדת יהודי גאניטש. 

בשנה שעברה התקבלה פנייה במשרדי 'אהלי צדיקים' על ידי משפחת דויטש המורחבת והנכבדה, צאצאי הגאון הצדיק המפורסם רבי יהודה יואל דויטש זצ"ל רבה של העיירה, אשר על פי חשיפת הצאצאים בעזרת מחקרים מקיפים ותיעודים ישנים, עמד אוהל מעל קברו ויסודותיו נחשפו לאחרונה. בני המשפחה ביקשו מר' ישראל מאיר גבאי להיכנס לעובי הקורה ולהקים את המצבה החדשה על המקום המדויק עליה עמדה המצבה הישנה טרם נהרסה בצוק העתים. 

במלאכת מחשבת מיוחדת וזהירה, ולאחר שהובאו אל המקום מכשירים טכנולוגיים מתקדמים במיוחד, הצליחו למצוא את המיקום המדויק של המצבה הישנה של המרא דאתרא הגה"צ רבי יהודה יואל דויטש זצ"ל, לשמחתם הגדולה של בני משפחת דויטש שעקבו מרחוק אחרי ההתפתחויות בהתרגשות ובציפייה. בימים האחרונים השלים הרב ישראל מאיר גבאי את העמדת המצבה החדשה על גבי המקום הנכון וכן הקים מעליה אוהל מכובד כראוי וכנכון, לכבד ולהוקיר את זכרו הטהור של אחד מגדולי הרבנים החשובים במלכות בית ויז'ניץ, שזכה להעמיד את הדת על תילה בעיירה גאניטש משך שנים רבות.   

 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע