Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ארץ ישראל

בארץ ישראל‚ מתמקדת פעילות האגודה באיתור מקומם המדויק של קברי קדמונים: תנאים ואמוראים. האגודה משקיעה משאבים רבים במחקר ובאיתור מקורות למקום קבורתם המדויק‚ ומעמידה ציונים על קבריהם.

בארץ ישראל, מתמקדת פעילות האגודה באיתור מקומם המדויק של קברי קדמונים: תנאים ואמוראים. האגודה משקיעה משאבים רבים במחקר ובאיתור מקורות למקום קבורתם המדויק, ומעמידה ציונים על קבריהם. לקראת סוף השנה, אמור לצאת לאור ספר על הקברים בגליל, אותם שיפצה האגודה, ובו מקורות למקומות קבורתם ומדריכי נסיעה לחפצים לעלות על קבריהם הקדושים.

בין יתר הקברים שאיתרה האגודה ואשר העמידה עליהם מציבות: ציונו של אטינגנוס איש סוכו נשיא ישראל ותלמידו של שמעון הצדיק; התנא רבי אלעזר הקפר ובנו בר קפרא; התנא רבי חוצפית המתורגמן; התנא רבי יהודה בן תימא; התנא רבי נתן הבבלי; ראובן, שמעון, לוי ודינה בני יעקב ועוד.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע