Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

אניפולי

באניפולי שיפצה האגודה את פנים האוהל שעל ציוני רבי זושא מאניפולי והמגיד ממזריטש ושאר הצדיקים הטמונים שם‚ והיא מקימה שם כעת בנין הכנסת אורחים שיכלול גם מקוה טהרה.

 

באניפולי, שם קבורים גדולי החסידות כהמגיד ממזריטש, רבי זושא מאניפולי ועוד, בנה הרב לייבל סורקיס שליט"א אוהל מרשים על ציונם. האגודה שיפצה את פנים האוהל, הקימה מצבות על ציוניהם, ומקימה כעת מבנה הכנסת אורחים – שבנייתו החלה, אולם היא מתעכבת מחוסר תקציב.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע