Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

אוסטרובצה‚ פולין

בבית העלמין באוסטרובצה‚ נתגלתה ושופצה לאחר חיפושים רבים ומאמצים גדולים מצבתו הק' של האדמו"ר רבי מאיר יחיאל הלוי מאוסטרובצה זצ"ל.

בבית העלמין באוסטרובצה, נתגלתה לאחר חיפושים רבים ומאמצים גדולים מצבתו הק′ של האדמו"ר רבי מאיר יחיאל הלוי האלשטוק זצ"ל.

רבי מאיר יחיאל נולד בשנת תרי"ג בעיירה סאבין, לאביו רבי אברהם יצחק שהיה אופה כעכים בעיר. בשנת תר"ם, בהיותו רק בן כ"ח שנים, נבחר, בהסכמת הגאון רבי יהושע′לה מקוטנא וחתנו בעל ה"נפש חיה", כרב בעיר סקרנביץ. בשנת תרמ"ט נתמנה כרבה של אוסטרובצה ושלוש שנים לאחר מכן, בשנת תרנ"ב לאחר הסתלקות רבי אלימלך מגרודז′יסק, נתנו בו החסידים עיניהם, ובניגוד לרצונו קבלוהו עליהם כאדמו"ר ומנהיגם של ישראל.

39 שנים כיהן רבי יחיאל מאיר כרבה של אוסטרובצה, עד שצומותיו הכריעו אותו, וביום י"ט באדר א′ תרפ"ח נסתלק לשמי מרום, ונטמן בבית העלמין באוסטרובצה.

בני אוסטרובצה ידעו היכן מצוי מקום קברו, אבל גם לאור עדויות אלו, וגם לאחר חיפושים רבים לא נמצא הקבר הקדוש בכל רחבי בית העלמין הגדול באוסטרובצה הממוקם על גבי גבעה גבוהה.

בית העלמין עצמו נחרש כולו, אבל במעלה הגבעה מצוי שטח מגודר שבתוכו מצויות מצבות לרוב. בשטח מגודר זה לא חיפשו את הציון הק′ של הרבי מאוסטרובצה, כיון שהמצבות שם נראות כמסודרות וחדשות.

ואולם, לאחר שאחד מיוצאי אוסטרובצה שב למקום ופגש גוי זקן אשר סיפר לו לפי תומו, כי בשנות המלחמה, עת החליטה הממשלה לפנות את כל בית הקברות, העביר הוא בעצמו את המצבה של הראבין הקדוש לתוך השטח המגודר. לאחר מכן לבו נקפו כי לא טוב עשה, כיון שהעביר רק את המצבה אבל מה יהיה עם העצמות הקדושות של הצדיק? משום כן שב מיד לבית הקברות ובמו ידיו העביר גם את העצמות הקדושות של הרבי מאוסטרובצה לתוך השטח המגודר, החליטה האגודה שוב לנסות לאתר את הקבר הקדוש, ואמנם, לאחר חיפושים רבים נמצאה המצבה הק′ כשהיא שונה מיתר המצבות, כיון שכל המצבות בזקיפה והיא שוכבת. המצבה שופצה, ומעתה ואילך יכולים הבאים לאוסטרובצה להשתטח על קברו של האדמו"ר.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע