Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
שינאווא

שינאווא

הקהילה  היהודית נוסדה כמה שנים לאחר הקמת העיר. בשנת תס"ב גרו בעיר כ- 46 משפחות, כרבני העיר פעלו כמה מגדולי התורה והחסידות המפורסמים, כמו הרב רבי שמואל שמעלקא מניקלשבורג, הרב רבי משה טיטלבום מאיהעל בעל ה"ישמח משה" ועוד . בשנת תרט"ז התקבל הרב רבי יחזקאל שרגא משינאווא – בעמח"ס דברי יחזקאל בנו בכורו של הרב מצאנז, לרב העיר וכיהן בה עד פטירתו בשנת תרס"ו, בנו הגדול רבי משה הלברשטם מילא מקום אביו כרב ואדמו"ר העיר ולאחריו בנו הרב רבי אריה לייבוש, רב העיר טרם השואה היה הרב רבי חיים בידיגר שנספה בשואה, בשנת תר"ל הקהילה מנתה יותר מאלפיים יהודים 2 בתי כנסת בית קברות ומוסדות יהודיים.

משנת תר"ס עד ימי השואה גרו בעיר יותר משלושת אלפים יהודים.
 
בית הקברות קיים עד היום, ובתוכו כ – 800 מצבות.  בשנת תשל"ט (1978) הוקם מחדש האוהל על ציונו של הבעל "דברי יחזקאל".
 

צדיקים הטמונים שם :
ר' יחזקאל שרגא הלברשטאם ב"ר חיים מצאנז זיע"א נפטר ו' טבת תרנ"ט, בעמח"ס "דברי יחזקאל".
ר' נחום ויידנפלד מדומברובה ב"ר יעקב רימלר, נפטר ב' כסלו תש', בעמח"ס חזון נחום. (נטמן ליד הדברי יחזקאל).

Zielona 37


מפתח ניתן להשיג אצל השומר:
מר. ריצ'רד  +48508998616 או +48603289501

בשנת תר"ל הקהילה מנתה יותר מאלפיים יהודים 2 בתי כנסת בית קברות ומוסדות יהודיים,
משנת תר"ס עד ימי השואה גרו בעיר יותר משלושת אלפים יהודים.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע