Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
שידלאווצע

שידלאווצע

צדיקים הטמונים שם:
רבי נתן דוד ב"ר ירחמיאל מפשיסחא זיע"א נכד היהודי הקדוש מייסד שושלת ביאלע   נפטר ז' חשוון תרכ"ו  מח"ס תורת ר' נתן דוד.
רבי צמח ברוך ב"ר ר' נתן דוד משידלובצה זיע"א מחבר ספר נפטר תרנ"ב תלמידו של רבי חיים הלברשטאם וחתנו של רבי אלעזר מקוז'ניץ. כאביו התפרסם במופתיו. היה מאחר בתפילת שחרית לעתים עד סמוך לשקיעה.
בנו רבי שרגא יאיר ב"ר ר' נתן דוד האדמו"ר מביאלברזיג חתנו של רבי שמלקע מסאסוב, נפטר י"ג סיון תרע"ב, מח"ס "ארון עדות", זיע"א 
שפתותיו דובבות בקבר, מספרו "ארון העדות" :
"ויגדלו הנערים – רימז לשני סוגי צדיקים יש צדיק שנולד עם יצה"ר כאחד הפשוטים אלא שבעבודתו מכניעו ומהפכו לטוב, ויש שהורתו ולידתו בקדושה בלי שום יצה"ר, וכבר נתבאר בשם מדרש הנעלם שיצחק היינו הנשמה, ורבקה היא הגוף, וזהו " ויאהב יצחק את עשו" הנשמה אוהבת יותר את היצה"ר כי ע"י שהצדיק לוחם עמו ומכניעו, הוא מוציא יקר מזולל, ויש מזה לנשמה יניקה רבה כידוע, וזהו " כי ציד בפיו"
וד"ל. "ורבקה אוהבת את יעקב" הגוף אוהב יותר צדיק כזה הנולד בלי יצה"ר שלא יצטרך לעבוד כ"כ".
Stanis?awa Staszica 11

כשעתיים נסיעה מורשא וכשעתיים וחצי מקרקוב על אמצע הדרך.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע