Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ראדין

 

ראדין נכבשה ע"י הגרמנים ב-30 ביוני 1941, מיד החלו רדיפות היהודים וחטיפות לעבודות כפיה. נגזרו גזרות על היהודים ורכושם הוחרם. הוקם יודנרט בו 6 חברים , בראשם עמד נח דולינסקי. 
באוקטובר 1941 הוקם גטו ליהודי ראדין והסביבה בקצה הצפוני של ראדין. בגטו התגוררו 1700 יהודים. ב-8 במאי 1942 כיתרו את הגטו, לקחו 100 יהודים לחפור בורות מחוץ לראדין. היהודים בדרך הסתערו על הגרמנים ו-17 יהודים הצליחו לברוח. אחרי שהבורות הושלמו נרצחו בהם כ-1000 יהודים. בגטו נשארו 300 יהודים שהועברו ב-7 ביוני 1942 לגטו שצ'וצ'ין (50 ק"מ דרומית ללידה, במחוז נוברדוק).
כ-600 יהודים מראדין והסביבה ברחו ליערות והצטרפו לפרטיזנים הרוסים והפולנים (ארמייה קריבה), שלא תמיד קיבלו אותם לשורותיהם, רובם נרצחו או נהרגו.  עד סוף המלחמה שרדו 32 יהודים מראדין. אחרי המלחמה חזרו יהודי ראדין לעיירה, כעבור זמן קצר עברו למערב פולין וחלקם עלה לישראל.
 
צדיקים הטמונים בו:
ר' מרדכי מריוב
ר' משה לנדינסקי
ר' ברוך פייבלזון

המועד המשוער להתיישבות יהודים בראדין הוא סוף המאה ה-17 או ראשית המאה ה-18. בשנת 1765 היו בעיירה כ-600 יהודים משלמי מס גולגולת. בתחילת המאה ה-19 התחילה הקהילה להתארגן. בית כנסת פעל ושיעורי תורה ניתנו בכל יום בבית המדרש. באמצע המאה ה-19 כיהן בראדין הרב אליהו מרגליות, נכד של ר' יום טוב ליפמן (תוספות יום טוב),

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע