Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

קוצק

היהודים הראשונים הגיעו לעיר בסביבת שנת ת'. בגזירות ת"ח ות"ט נרצחו כל יהודיה. בשנת תקמ"ז היו בקוצק 850 יהודים בשנת תקפ"ט האדמו"ר רבי מנדל מקוצק התיישב בעיר   בזכותו הפכה העיר למקום עלייה לרגל ליהודים רבים מרחבי פולין, ומחוצה לה. בתקופות השיא היו לו כמה אלפי תלמידים,בין המפורסמים ניתן למנות את רבי יצחק מאיר מגור בעל חידושי הרי"ם, האדמו"ר הראשון מאלכסנדר רבי חנוך העניך, רבי מרדכי יוסף מאיזביצא בעל "מי השילוח", רבי יודא לייב אייגר מלובלין, חתנו האדמו"ר מסוכטשוב בעל אבני נזר, רבי מנחם מנדל מוורקא בנו של רבי יצחק מוורקא ועוד רבים אחרים.

היהודים הראשונים הגיעו לעיר בסביבת שנת ת'. בגזירות ת"ח ות"ט נרצחו כל יהודיה. בשנת תקמ"ז היו בקוצק 850 יהודים בשנת תקפ"ט האדמו"ר רבי מנדל מקוצק התיישב בעיר בזכותו הפכה העיר למקום עלייה לרגל ליהודים רבים מרחבי פולין, ומחוצה לה. בתקופות השיא היו לו כמה אלפי תלמידים,בין המפורסמים ניתן למנות את רבי יצחק מאיר מגור בעל חידושי הרי"ם, האדמו"ר הראשון מאלכסנדר רבי חנוך העניך, רבי מרדכי יוסף מאיזביצא בעל "מי השילוח", רבי יודא לייב אייגר מלובלין, חתנו האדמו"ר מסוכטשוב בעל אבני נזר, רבי מנחם מנדל מוורקא בנו של רבי יצחק מוורקא ועוד רבים אחרים.

בית הקברות:

בית הכנסת:

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע