Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
קולבוסוב

קולבוסוב

צדיקים הטמונים שם:
1) רבי יחיאל ב"ר אשר רובין מרופשיץ כ' תמוז תר"כ
 2)בנו רבי אשר ישעיה ב"ר רבי יחיאל 
3)חתנו רבי אברהם אהרן ב"ר יקותיאל יודא טייטלבוים אב"ד קולבוסוב, נולד לאביו הרה"ק רבי יקותיאל יהודה מסיגעט בשנת תקפ"ו כבכור בניו, לאחר נישואיו עם בת הרה"ק רבי יחיאל, קבע את יתדו בעיר חמיו ולאחר פטירת חותנו הוכתר לאב"ד קולבוסוב במקומו .
הרה"ק רבי אברהם אהרן דבר רבות בעניין סיפורי צדיקים ואף בצוואתו כתב שבשעת חוליו יישבו לפניו מניין אנשים ויספרו מעשיות מהצדיקים, בצואתו ביקש שלא יעשו לו מציבת אבן על ציונו אלא של עץ וכן הכתיב את הנוסח וז"ל: אני גוזר בגזירת מצווה לקיים דברי המת וגם בגזירת כיבוד אב שלא לכתוב על המצבה שלי רק בזה הלשון "פ"נ ה"ר אברהם אהרן בן, ועל כ"ק אאמו"ר זלל"ה זי"ע יכולים לכתוב מה שברצונכם, נפטר ביום פ' ובחודש פ' ובשנה פ' תנצב"ה" ואח"כ הוסיף: "מקום הקבר יהיה אצל בני משה ע"ה, ואצל קברי יעמדו לכל זויות קינדס אחד ובין כל קינדס יעמדו קרשים כחצי קומת איש בלי שום גג, והמצבה יעמד בפנים הקונדסים". לאחר חולי קשה מאד נפטר ביום י"ב אלול תר"ע
4) מרת חנה שפרה בת הרה"ק אלכסנדר סענדר בהה"ק יצחק יהודה יחיאל אב"ד קאמרנא נפטרה י"ח אדר ב' תרצ"ה

 Krakowska 71

ב1773 חיו בעיירה כ 186 משפחות רובם היו בעלי מלאכה וסוחרים. הם גרו בקרבת ביה"כ היה להם כל צורכם ואף בית חולים יהודי היה להם.שנים עברו והקהילה גדלה וב- 1920 נפתח שם תלמוד תורה בשם "עץ חיים" שם למדו כ 204 תלמידים עוד הקימו ארגוני חסד לעזרה לחולים וכדו'. היה להם נציגים לרוב בעירייה עד שכמחצית מהמושבים השתייכו ליהודים.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע