Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
קוזמיר

קוזמיר

העדות הראשונה על ישוב בעיר מופיעה בשנת תשס"ח באלף החמישי .בסביבות שנת ק' לאלף השישי היתה קיימת בעיר קהילה יהודית קטנה. המלך העניק לקהילה  זכויות ועקב כך הפכה העיירה יעד להגירת יהודים לשם. הצלחת היהודים גרמה כרגיל לקנאה שהביאה לאיסורים שונים בסביבת שנת ש"ס. בשנת תל"ו השיב מלך פולין הטרי את כל הזכויות שהיו ליהודים תחת שלטונות קודמים . במהלך השנים בוטל גם איסור המגורים והקהילה פרחה מחדש. העיר נקראה בפי היהודים " קוזמיר דלובלין ".

העיר התפרסמה כעירו של רבי יחזקאל מקוזמיר תלמיד החוזה מלובלין. בין תלמידיו ניתן למנות את רבי יוסף ברוך ה"יהודי הטוב" מניישטאט, רבי שלמה מראדומסק ה"תפארת שלמה"  רבי עמנואל מפשדבורז, רבי נתן דוד משידלובצא, רבי חיים אלעזר וואקס – רב העיר קאליש בעל "נפש חיה", ורבי ישראל יצחק מראדושיץ.

כמו כן בנו של רבי אברהם המגיד מטריסק – רבי מרדכי (המכונה ר' מאטעלע) מקוזמיר, חתן רבי אשר פרלוב מסטולין (מזיווגו הראשון).התיישב בעיר בשנות התר"מ ונשאר שם לכעשרים וחמש שנים.

בין שתי מלחמות העולם מנתה הקהילה כ- 1,400 איש. ערב מלחמת העולם השניה  הקהילה מנתה 2,500 יהודים. בשנות המלחמה נהרסו ונשרפו כל בתי היהודים, כיום רק בית כנסת אשר שוחזרה מחדש יכול להעיד  על העבר היהודי של העיר.

צדיקים הטמונים שם:
רבי יחזקאל מקוזמיר ב"ר צבי הירש טויב נפטר – י"ז שבט תרט"ז

 

 
כתובת ביה"ק הישן:Lubelska 1 

כתובת ביה"ק החדש : Czerniawy 23
 

העדות הראשונה על ישוב בעיר מופיעה בשנת תשס"ח באלף החמישי .בסביבות שנת ק' לאלף השישי היתה קיימת בעיר קהילה יהודית קטנה. המלך העניק לקהילה זכויות ועקב כך הפכה העיירה יעד להגירת יהודים לשם. הצלחת היהודים גרמה כרגיל לקנאה שהביאה לאיסורים שונים בסביבת שנת ש"ס. בשנת תל"ו השיב מלך פולין הטרי את כל הזכויות שהיו ליהודים תחת שלטונות קודמים . במהלך השנים בוטל גם איסור המגורים והקהילה פרחה מחדש. העיר נקראה בפי היהודים " קוזמיר דלובלין

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע