Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
פשיסחא

פשיסחא

העיר התפרסמה במיוחד בין היהודים. כאשר הצדיק רבי יצחק אייזיק המכונה "היהודי הקדוש" התיישב בעיר, "היהודי הקדוש" למד בצעירותו  תורה מפי רבי דוד, רבי טבליס, ומרבי אריה לייב הלפרין אחרי חתונתו לימד תורה לבחורים בישיבה בעיר אפטא, שם הכיר לראשונה את הרב רבי משה לייב מססוב ורבי דוד מללוב שקירבוהו לחסידות. הוא החל לנסוע ללובלין ונחשב לאחד מגדולי תלמידיו  של החוזה מלובלין. בהמשך עבר לפשיסחא והקים בעצמו חצר, כמה מתלמידי החוזה הצטרפו אליו וקיבלו את מרותו ביניהם "השרף מקוצק", וממשיכו רבי שמחה בונם. הוא משך אליו חסידים רבים שחלקם אף החליטו להתיישב בעיר הצדיק, מגודל דביקותם בו, זה תרם לצמיחה יהודית בעיר. מאז והלאה נחשבה העיר לאחד ממבצרי החסידות.
 

ממשיכי דרכו היו:

רבי שמחה בונם "הרבי רבי בונם" מפשיסחא בשנת תקע"ד כשנפטר רבו החל לכהן באדמו"רות רוב החסידים הלכו לרבי שמחה בונים, והתפללו בבית מדרשו (שאף הוא היה בפשיסחא). רוב אדמו"רי פולין היו תלמידי או צאצאי היהודי הקדוש ורבי שמחה בונים,(ביניהם :קוצק וורקא גור טשכנוב סוכטשוב גוסטינין פילץ אמשינוב אלכסנדר סטריקוב רדזימין איזביצה ראדזין רבי לייבלע אייגר מלובלין שידלובצא וביאלה)כך שיטת פשיסחה הייתה השיטה המרכזית בחסידות פולין. לאחר פטירתו של רב שמחה בונים מפשיסחה התפצלה החסידות. רוב החסידים הלכו אחרי רבי מנחם מנדל מקוצק. קבוצה שנייה מתונה יותר, נותרה בפשיסחא והכתירה לראשה את בנו של רבי שמחה בונים, רבי אברהם משה, שהיה צעיר לימים. הוא נפטר לאחר שנתיים ומילא את מקומו רבי יצחק מוורקא, שהקים את חסידות וורקא. נפטר בשנת תקפ"ז.

רבי ירחמיאל מפשיסחא בנו של היהודי הקדוש, היה חברו של רבי ישכר בער מרדושיץ.אף שרוב החסידים הלכו להרבי רבי בונם, ברבות הימים התפרסם גם הוא ונחשב לאחד מגדולי הצדיקים בדורו.

בתרפ"א גרו 2,200 יהודים העיר.
 

צדיקים הטמונים שם:

רבי שמחה בונים ב"ר צבי הירש מפשיסחא נפטר י"ב אלול תקפ"ז, יש אוהל ומצבה.

רבי יעקב יצחק היהודי הקדוש ב"ר אשר נפטר י"ט תשרי תקע"ד, יש אוהל ומצבה.

רבי אברהם מפשיסחא ה"מגיד מפשיסחא" יש אוהל ומצבה.

רבי צבי הירש מרדכי ב"ר אברהם משה חתן ר' יצחק מוורקא נפטר כ"ט כסלו תרכ"ז יש אוהל ומצבה.

יעקב יצחק אלחנן. נפטר כ"א שבט תרל"ג יש אוהל ומצבה.

רבי ירחמיאל ב"ר יעקב יצחק מפשיסחא נפטר ח' אייר תקצ"א יש אוהל ומצבה                                                                       

 

דרכי הגעה: כ40 דקות מערבה מרדום, כשעתיים דרומה מוורשה, וכשעה צפונה מקילץ

כתובת ביה"ק: Cmentarna 16 ביער

בסביבת שנת ת"ץ התיישבו יהודים בעיר . חמישים שנה מאוחר נמנו למעלה מ 100 יהודים בעיר אז בנו בית כנסת מפואר.
העיר התפרסמה במיוחד בין היהודים. כאשר הצדיק רבי יצחק אייזיק המכונה "היהודי הקדוש" התיישב בעיר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע