Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
פרבומייסק | Pervomaisk

פרבומייסק | Pervomaisk

בית הקברות פעיל משנת ה' אלפים ש"פ, ויתכן שאף קודם לכן, בבית הקברות ישנם מציבות רבות אשר עיתות הזמן ניכרת בהם עשרות מציבות עקורות והררי זבל הנזרקים לשם על ידי השכנים המקומיים. בחלק מבית הקברות יש עצים שגדלו עם השנים, אותם אין כל סיכוי להוריד, אך את הזבל, העשבים, הקוצים, ומרעה הבהמות ניתן עדיין לעצור.

פרבומייסק היתה מחולקת בעבר לשלושה עיירות: גולטה, אולויאפולי, והחשובה שבהם באהפאלי (בוגופולי), ואנו נתמקד בעיירה זו.

ההתיישבות היהודית בעיירה החלה כבר לפני כ450 שנה לסירוגין, היהודים בעיירה ידעו אף הרבה כאב ופעמיים במשך שנות גלותינו גורשו מהעיירה מלבד הגירוש ורצח היהודים ע"י הנאצים ימ"ש.

בשנות ה′ אלפים ת"ק ועד שנת ת"ר היתה העיירה באהפאלי מיושבת ברובה ביהודים ובשנות תפארתה שקק המקום חיים תורניים עשרות בתי כנסת ות"ת פעילים היו במקום ששירתו את היהודים תושבי המקום שבזמנים מסויימים מספרם עלה על למעלה מ-40,000 יהודים, ורבני העיירה התפרסמו בכל הסביבה.

רבים מרבני המקום אף בחרו בה כמקום מנוחתם האחרונה, והידועים שבהם הרה"ג ר′ ישראל מבאהפאלי בעמ"ס ′עטרת ישראל′, המגיד מבאהפאלי תלמיד הבעש"ט הק′, והרה"ק ר′ מרדכי בנו של הרה"ק ר′ דוד מטאלנא.

בשנות הזעם, עת בא הצורר הנאצי לעיירה, נכחדה הקהילה ומתי המעט שנצלו מן התופת הצליחו להקימה מחדש,  אך ימי הזוהר של הקהילה המפוראת תחת ידה הקשה של השלטון הקומוניסטי לא שוקמה מאז.

בית הקברות נותר ללא הגנה במשך עשרות שנים ועד ימינו ומצבו מידרדר והולך.

האגודה נמצאת בקשרים אם ראשי העיר כבר כמה שנים‚ וקיבלה מהם אישור עקרוני לגידור המקום והעברתו לידיים יהודיות‚ אך מחוסר תקציב לא נעשה דבר.

היקף בית קברות כ-500 מטר‚ והוא פעל במשך מאות שנים. בחלק מהקום נותרו מציבות‚ והוא נמצא בסכנה תמידית.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע