Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
פולנאה

פולנאה

פולנאה – עיירת מגוריו ומקום מנוחתו של אחד מגדולי תלמידי הבעל שם טוב רבי יעקב יוסף מפולנאה מחבר ספר "תולדות יעקב יוסף" ספר החסידות הראשון, פולנאה עיירה שבתקופת הזוהר שלה שקקה חיים יהודיים תוססים וקהילה יהודית לתפארת התנהלה בעיר בהנהגתו של התולדות יעקב יוסף מפולנאה.
 

ליד פולנאה מעבר לנהר שכן ישוב קטן שנקרא 'עיר חדש', בפאתי 'עיר חדש' שוכן לו בית העלמין העתיק השני (בנוסף לבית הקברות הראשון השוכן בפולנאה עצמה ובו טמונים גדולי עולם בניהם: התולדות, המוכיח ועוד) של העיר פולנאה כאבן דוממת אשר "כאבן מקיר תזעק" את זעקת עברה המפואר של העיר.
 

בשבחי הבעל שם טוב מסופר כי באחד מביקוריו של הבעש"ט הק' זיע"א בפולנאה הוא נסע אל עיר חדש, בעוברו את בית הקברות ראה הבעש"ט עמוד אש מעל אחד הקברים, שלח הבעש"ט את משמשו לראות מה חרות על הקבר, בשובו אמר שחרות על הקבר "משה עבד ה'" אז אמר הבעש"ט שליד קבר זה יקבר רבי דוד, היה עמם רבי דוד דערעס מנכבדי העיר והוא נבהל מאד משום שחשב שעליו הדברים אמורים, הרגיעו הבעש"ט ואמר שהתכוון לדוד אחר, לאחר כ-י"ב שנים מפטירת הבעש"ט בא הרה"ק ר' דוד פירקיס לפולנאה והיה זה בערב שב"ק חזון, לא נשאר רבי דוד בפולנאה וברשותו של הרב יצא לעיר – חדש, כדי לשבות שם, ובמוצ"ש שחל בו תשעה באב נחלש רבי דוד וחלה וביום ראשון י' באב תקל"ב נלב"ע, וכשטמנו אותו ליד קברו של רבי משה הנ"ל נזכרו הכל בדבריו של הבעש"ט הק' זיע"א – ויהי הדבר לפלא.
 
על רבי דוד פירקיס מסופר כי, היה מגדולי תלמידיו של הבעש"ט הק' זי"ע ומבני החבורה הקרובים אליו, הבעש"ט זי"ע חיבבו מאד ואף התבטא פעם כלפיו "אתה רואה כבר יותר ממני"!
 
השנים הרבות בהם עמד בית הקברות שומם ועזוב השאירו את אותותיהם במקום, ההזנחה, העזובה והצמחייה העבותה שלטה בכל, הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א נטל על עצמו את מלאכת שיקום והצלת בית הקברות, והקמת אוהל מעל קברו של הרה"ק רבי דוד פירקיס זיע"א.

 

בחודשים האחרונים הסתיימה מלאכת הצלת בית הקברות, שטח בית הקברות עבר נקיון יסודי, עקירה וניקוש העשבייה, חישוף והקמה של המצבות.

לאחר פנייה לרשויות ועם קבלת הרשיונות המתאימים, הקימה האגודה אוהל חדש ומפואר מעל קברו של הרה"ק רבי דוד פירקיס זיע"א שכאמור טמון בפולנאה, בסיועו של הנדיב החפץ בעילום שמו, זכות הצדיק תגן בעדו להתברך בכל מילי דמיטב, אמן. 

בחודש תמוז הגיעה לבית הקברות משלחת בני נוער באירגון של מכון יד לזהבה בליוויו של המדריך מר מאיר שילה ושל יו"ר האגודה הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א, בני הנוער סייעו במלאכת נקיון וחידוש הכתב שעל גבי המצבות, יו"ר האגודה הביע את התרגשותו הרבה למראה הצעירים שהגיעו במטרה להכיר ולהתחבר לשורשים היהודים ולתרום מעצמם לטובת שימור העבר היהודי בעולם.

משלחת הני הנוער ביקרה גם בבית הקברות בעיר שאריגראד שם ניטשת מלחמה עזה בין אנשי הכנסיה הסמוכה שלוטשים את עינהם לעבר שטח בית הקברות, לבין פעילי האגודה שלא חוסכים במאמצים לשמור על קדושתו של בית הקברות, בני הנוער שהגיעו למקום סייעו במלאכת נקיון וחידוש הכתב שעל גבי המצבות, דבר שתורם רבות לשמירה על בית הקברות.

באגודת 'אהלי צדיקים -גדר אבות' מבקשים מאלו שיוצאים להשתטח על קברי הצדיקים בחו"ל, לפקוד את קברו של הרה"ק רבי דוד פירקיס זיע"א דבר שיתרום רבות לשמירה על בית הקברות

מידע נוסף

אהלי צדיקים


 

אוהל רבי דוד פירקיס
https://goo.gl/maps/Vsi4dqHdKKo

בית הקברות – הכנסת אורחים 
https://goo.gl/maps/w2z73WCRXd52

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע