Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
פודהייצה | pidhaitsi

פודהייצה | pidhaitsi

בית הקברות נוקה לאחרונה ומתוחזק במצב סביר, יחסית לבתי הקברות באוקראינה, חלק מבית הקברות גודר, אבל נשאר עוד לגדר כמאה מטר הגובלים עם הכביש ונמצאים בסכסוך עם השכנים על הגבול של בית הקברות, דבר המעמיד את עצם קיום בית הקברות בסכנה.

העיר פודהייצה במחוז טרנופול שבאוקראינה הינה בת כ-600 שנה וההתישבות היהודית בה היא מהעתיקות באזור.

תחילת ההתישבות היהודית בפודהייצה (פודהייץ), מוזכרת ברשימות ממשלתיות של רוסיה ופולין משנת ש"י (1550) מוזכרת התיישבות יהודית באזור, אך מהמצבות בבית העלמין אנו לומדים על התיישבות יהודים באזור מאות שנים קודם לכן.

בעיר פודהייצה שימש ברבנות בין השנים ש"מ (1580) – ש"פ (1620) מי שהוכר כאחד מגדולי דורו רבי בנימין אהרן סלניק מחבר הספר משאת בנימין שלאחר פטירתו נטמן בבית העלמין בעירו פודהייצה.

בתקופת הזוהר של הקהילה חיו בעיר כ-6000 תושבים יהודים.

לפני מלחמת העולם השניה מנתה הקהילה היהודית בפודהייצה כ-3000 איש שנרצחו על ידי הנאצים ועוזריהם בימי המלחמה.

בתקופת הקיץ תשע"א החלה האגודה בשיקום ובנייתו של הציון של רבי בנימין אהרן סלניק המשאת בנימין‚ הקמת מצבה לציון היות המקום בית קברות יהודי בכדי שלא ישלטו בו ידי זרים.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע