Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
סקרנוביץ

סקרנוביץ

תחילת ההתישבות היהודית החלה לאחר שנת תקנ"ה. בשנת תקפ"ז 216 יהודים חיו בעיר והיוו 11% מהואכלוסיה

בשנת תר"י קהילה עצמאית נוסדה, ובתר"ד נבנה בית כנסת מעץ שנשרף בתרכ"ז ובמקומו נבנה בתרל"ב בית כנסת מלבנים חדש, העיר החלה להתפרסם בזכות האדמו"ר רבי שמעון מסקרנוביץ שהגיע לעיר בשנת תרל"ו וייסד בה חצר.

בין שתי המלחמות חי בה מעל 4,000 יהודים והיוו 33% ממספר התושבים. בספטמבר 1939 השתלטו הנאצים על העיר וחודש אחרי שרפו את בית הכנסת, שנה לאחר מכן בנו שם גטו בו כלאו כמעט 7,000 יהודים מהעיר ומחוצה לה, מלודז' אלכסנדר וערים נוספות. בחודש ניסן תש"א גורשו כל היהודים לגטו וורשה.

צדיקים הטמונים בו:

רבי שמעון מסקרנוביץ ב"ר  מרדכי מנחם מנדל, נפטר כ' תשרי תרפ"ז – ועל מקום מנוחתו נבנה אוהל           

דרכי הגעה: כשעה דרומית מערבית מוורשה

כתובת ביה"ק הישן: Strobowska 36           

כתובת ביה"ק החדש: Graniczna 3                               

תחילת ההתישבות היהודית החלה לאחר שנת תקנ"ה. בשנת תקפ"ז 216 יהודים חיו בעיר והיוו 11% מהואכלוסיה
בשנת תר"י קהילה עצמאית נוסדה, ובתר"ד נבנה בית כנסת מעץ שנשרף בתרכ"ז ובמקומו נבנה בתרל"ב בית כנסת מלבנים חדש, העיר החלה להתפרסם בזכות האדמו"ר ר' שמעון מסקרנוביץ שהגיע לעיר בשנת תרל"ו וייסד בה חצר.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע