Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
סטנוב | Sataniv

סטנוב | Sataniv

בית קברות ממוקם על גבעה תלולה. בצידו האחד הוא גובל ברחוב בעיר וצידו השני מסתיים במדרון תלול, בגובה של כמה מטרים, המשתפל בחדות לעבר הנהר. קצה בית הקברות הולך ומתמוטט. המדרון עצמו מנוקד בהתמוטטויות עפר, מצבות שבורות ועצמות גלויות, המושלכות בבזיון נורא כאבן שאין לה הופכין.

ישנם מקורות להתיישבות יהודית בעיירה סטנוב כבר לפני למעלה משש מאות שנה, העיר ידעה סערות רבות ובינהם החרם על הכת הפרנקיסטית בשנת תקט"ז (1755), שהיה מראשוני החרמות על הכת.

בעקבות החרם אף נגזרה בעיר, לאחר השתדלות חברי הכת הפרנקיסטית, גזירת שריפה על התלמוד בשנת תקי"ח (1757).

העיר ידעה זמני גדולה רבים, כאשר פיארו את כס הרבנות בה רבנים ידועי שם כה′תפארת ישראל′, ה′גנזי יוסף′, ה′ראשית ביכורים′, ה′תשובת ראם′, והרה"ק ר′ שלמה בנו של בעל המגלה עמוקות.

בשנות הזעם, עת בא הצורר הנאצי לעיירה, נכחדה הקהילה ואף מתי המעט שנצלו לא הצליחו להקימה מחדש,  ובכך תמו להם מאות שנות קהילה יהודית מן המפוארות במזרח אירופה.

לאחר מכן נותר בית הקברות מיותם ללא הגנה במשך עשרות שנים ועד ימינו, ומצבו מידרדר והולך.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע