Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מיר

 

צדיקים הטמונים בו:
רבי ירוחם ליבוביץ 'המשגיח'  הרב האחרון של מיר במקום שהרגו כל יהודי מיר מהנאצים –
רבי דוד 
רבי יהודה ליב מירקיש ב"ר שלמה זלמן
רבי אליהו ברוך קמאי חותן ר' אליעזר יודל –
רבי משה ב"ר מאיר אייזנשטט 
רבי ישעיה זוכביץ עשה כל יום שישי קפיצת דרך לגאון מוילנא וחזרה – המצבה ליד האוהל סיטרדצקי
רבי אברהם צבי קמאי נהרג עקד"ה בקבר אחים במיר 
 

שמה של העיר נודע בעולם היהודי בזכות הישיבה אשר פעלה בה מהקמתה בשנת 1815 עד נפילת פולין במלחמה בשנת 1939.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע