Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
מוקצ'ווה (מונקטש)

מוקצ'ווה (מונקטש)

צדיקים הטמונים בו:
רבי חיים אלעזר שפירא מח"ס מנחת אלעזר ,בנו של רבי צבי הירש שפירא נפטר: ב' סיון תרצ"ז      
רבי צבי הירש שפירא מח"ס דרכי תשובה, בנו של רבי שלמה שפירא, נפטר: ט"ז תשריתרע"ג
רבי שלמה שפירא אב"ד מונקטש, מח"ס שם שלמה,  נפטר: כ"א סיון תרנ"ג                           

בית הקברות מתחת לגשר
רבי אהרון צבי בנו של רבי ישראל חנינא מברוד
רבי אהרן וויס אביו של בעל המנחת יצחק גאב"ד ירושלים
רבי אפרים פישל הורוביץ
רבי יהודה בנו של רבי יוסף הכהן
רבי יששכר בעריש בנו של רבי סנדר ליפא אייכנשטיין מזידיטשוב
רבי צבי הירש מדרוביץ תלמידו של החוזה מלובלין, והמגיד מקוזניץ

היהודי הראשון שמתועד במקום היה יהודי בשם אפרים שישב בעיר בשנת 1649, היא שנת ת"ט. כמו כן נמצאה תעודה מ-1686 בה מוזכרים שני יהודים: אפרים ומרקו, שסיפקו טובין לצבא. מס יהודים נגבה כבר ב-1760, ומכאן שהיו באותה שנה לפחות בית כנסת אחד. מאוחר יותר הגיע לעיר מלמד, ושמו ר' ברוך, שהיה אביו של שניאור זלמן מלאדי, בעל "התניא"


הצג מפה גדולה יותר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע