Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
לבוב – למברג

לבוב – למברג

כל הידוע, ראשוני המתיישבים היהודיים באו ללבוב בשנת 1256, והם הפכו לחלק חשוב של חיי התרבות בעיר, תוך שהם תורמים משמעותית למדע ולתרבות. מלבד היהודים האורתדוקסים היו בעיר יהודים קראים רבים, שהתיישבו בעיר מהמזרח והביזנטיון. לאחר שקזימיר השלישי כבש את לבוב בשנת 1349, קיבלו האזרחים היהודים זכויות שוות לשאר אזרחי פולין.

בשנת 1970 חיו בעיר כ-30,000 יהודים (1.6% מהאוכלוסייה), רובם הגדול יהודים סובייטים מחלקי אוקראינה המזרחית והמרכזית. מיעוט קטן מהם היו יהודים מהקהילה המקורית שהתקיימה עד השואה. כיום הצטמקה האוכלוסייה היהודית באופן משמעותי כתוצאה מהגירה, ובמידה מועטה גם בגלל התבוללות. עד היום אנטישמיות רווחת בלבוב, בצורה משמעותית יותר משאר חלקיה של אוקראינה.מספר היהודים ב-2001 הוערך ב-5,400‏. מספר ארגונים מוסיפים לפעול בעיר. כרב העיר מכהן כיום הרב בולד, נציג חסידי סטולין קרלין.

צדיקים הטמונים שם:
רבי אברהם בנו של רבי אריה לייב קלמנקש זיע"א
רבי אברהם בנו של רבי יואל אשכנזי זיע"א
רבי אברהם בנו של רבי משולם זלצבורג זיע"א
רבי אברהם אברשקה בנו של רהי שאול וואהל קצנלבויגן זיע"א
רבי אברהם הלפרין ר"מ וראש מתיבתא בלבוב, מח"ס אהבת ציון, בן רבי משה אשכנזי,נפטר: ת"ט זיע"א
רבי אברהם חיים שור בן רבי נפתלי הירש שור, מח"ס איתן האזרחי, נפטר: ט' טבת שצ"ב זיע"א
רבי אברהם יצחק שפרלינג מח"ס טעמי המנהגים זיע"א
רבי אברהם כץ רפפורט שרנצלס בן רבי ישראל יחיאל, מח"ס איתן האזרחי, אב"ד לבוב זיע"א
רבי אלכסנדר סאפרין בן רבי יצחק אייזיק מקאמרנא זיע"א
רבי אפרים זלמן בנו של רבי יהודה ליב שור  זיע"א
רבי אריה ליבוש בנו של רבי יצחק מיאברוד זיע"א
רבי אשר בנו של רבי יצחק הכהן זיע"א
רבי אשר אנשל בנו של רבי משה אשכנזי זיע"א
רבי בינימין וולף בנו של רבי יהודה קלמנקס זיע"א
רבי דב בעריש תלמיד הבעש"ט זיע"א
רבי דוד הלוי סגל בעל הט"ז, חתנו של הב"ח, שימש כרב העיר בלבוב, נפטר: כ"ו שבט תכ"ז
רבי דוד לידר זיע"א
רבי הירצקס צווה לפני מותו שלא יבוא בעל קרי על קברו. זיע"א
רבי זאב וולף בנו של רבי אפרים פישל זיע"א
רבי חיים בנו של רבי שמחה הכהן רפפורט זיע"א
רבי חיים רפפורט זיע"א
רבי יהודה בנו של רבי אליעזר איטינגא זיע"א
רבי יהודה הלוי המכונה רבי יהודה הנשיא זיע"א
רבי יהודה לייב בנו של רבי משה וויגדר זיע"א
רבי יהודה צבי בומבך מח"ס מנחת יהודה זיע"א
רבי יהושע בנו של רבי יהודה לייב מירקש זיע"א
רבי יהושע בנו של רבי יהודה ליב פאלק זיע"א
רבי יהושע אהרון בנו של רבי מאיר ז"ל זיע"א
רבי יהושע פולק המכונה הסמ"ע, תלמיד המהרש"ל, והרמ"א, נפטר: י"ט ניסן שע"ד  זיע"א
רבי יוחנן בנו של רבי שמחה הרופא זיע"א
רבי יוסף בנו של רבי אברהם חיות זיע"א
רבי יוסף בנו של רבי ברוך הלוי זיע"א
רבי יוסף שאול נאטנזון מח"ס שואל ומשיב ועוד, זיע"א
רבי יעקב בנו של רבי יוסף אברהם קצנלבויגן זיע"א
רבי יעקב משולם בורנשטיין בעל הישועות יעקב, רב וראש ישיבה בעיר לבוב, נפטר: כ"ה באב זיע"א
רבי יעקב קאפל בנו של רבי אשר הכהן זיע"א
רבי יצחק בנו של רבי אליעזר שפירא בעל אלף המגן זיע"א
רבי יצחק אייזיק בנו של רבי יחיאל קדוש זיע"א
רבי יצחק יוסף אטינגר תלמיד של רבי עקיבא אייגר, מחבר "דודאי מהר"י" על התורה זיע"א
רבי יצחק שרנדל זיע"א
רבי ישעיה בנו של רבי אהרון משלם מלוצק זיע"א
רבי ישעיה בנו של רבי מנחם מנדל קצנלבויגן זיע"א
רבי ישעיה הלוי הורוביץ זיע"א
רבי ישראל בנו של רבי נפתלי הרץ אשכנזי זיע"א
רבי מאיר בנו של רבי נפתלי הירץ זיע"א
רבי מרדכי בנו של רבי דוד הכהן זיע"א
רבי מרדכי בנו של רבי יצחק שרנדל זיע"א
רבי מרדכי בנו של בעל הט"ז, נהרג עקד"ה.  זיע"א
רבי מרדכי זאב בנו של רבי משה אורנשטיין זיע"א
רבי מרדכי זאב אורינשטיין זיע"א
רבי מרדכי זאב אטינגר זיע"א
רבי מרדכי זאב בורנשטיין מח"ס מפרשי הים זיע"א
רבי משה בנו של רבי יעקב ישראל צפורה'ס זיע"א
רבי משה אלחנן אלטר זיע"א
רבי משה דוד לידא מח"ס עיר דוד, מגדל דוד, עיר מקלט ועוד, תלמידו של רבי אלימלךמליזענסק, נפטר: ט' אב תקפ"ח זיע"א
רבי משה חריף זיע"א
רבי משה פינחס חריף בנו של רבי ישראל חריף זיע"א
רבי משולם זלמן זלצבורג אשכנזי זיע"א
רבי נחמן בנו של רבי יצחק שרענדל זיע"א
רבי נפתלי הירץ בנו של רבי אברהם חיים סוחיסטובר זיע"א
רבי נפתלי הערץ אשכנזי ראש וועד ד' ארצות זיע"א
רבי נפתלי יצחק הלוי זיע"א
רבי צבי הירש בנו של רבי נתן זיסקינד זיע"א
רבי צבי הירש אשכנזי ידוע בכיניו חכם צבי, נפטר: ה' אייר תע"ח זיע"א
רבי צבי הירש חריף בנו של רבי משה פנחס חריף
רבי צבי חיות
רבי צבי ראנניס מח"ס תשע שיטות על הש"ס
רבי שלמה בנו של בעל הט"ז, נהרג עקד"ה.
רבי שלמה זלמן בנו של רבי יוסף קאזי
רבי שלמה סאסובר מלבוב
רבי שלמה רובין
רבי שמריה שמעריל בנו של רבי אברהם זלצבורג

קבר אחים
רבי אברהם יעקב פרידמן מבויאן בן רבי יצחק, מח"ס נחלת יעקב, נרצח: ב' אלול תש"ב
רבי אהרון לוין נהרג עקד"ה בשואה
רבי בן ציון הלברשטאם מבאבוב בן רבי שלמה, קבור בקבר אחים,נרצח: ד' אב תש"א
רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם קבור בקבר אחים
רבי נתן נטע לייטר נהרג בגיטו לבוב
רבי יוסף יוסקא וסטרייך מקנטשוגה בן רבי בן ציון, קבור בקבר אחים, נרצח: תש"ד

בתי קברות 2
UL. YANOVSKA (.1
RODDOM
KRAKIVTSE BAZAR(.2
 :
בית כנסת
UL. MIHNOUSKIA (.1
UL. FODOROVA 27 (.2
(ביהכנ"ס של הט'ז)
קברי אחים: 3

YA. NOVSKE LAGER UL. SHEVTSHENKA (.1 : כתובת קבר אחים
(מאחור בית הסוהר)
ZAMASTINOVKE (.2
LODIA 10 (.3

בית קברות
Mykhaila Yatskova St, 20?

 

לבוב (בחלק מהמקורות: ל


הצג מפה גדולה יותר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע