Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

חלם

 

התיעוד הראשון על היהודים בחלם הוא משנת  תתקס"ו בזמן שחלם עוד לא היתה חלק מהגבול הפולני.

באמצע המאה ה-16 הוקמה שם ישיבה, שבין רבניה מוזכרים ר' שמעון אוירבך ור' זלמן סלומוני רב העיר היה ר' יהודה אהרן אביו של ר' אליהו בעל שם שהיה מקובל גדול ונחשב אבי שושלת למשפחת רבנים באירופה. בשנת רפ"א נודע ר' אהרן כרב חשוב ופוסק מאד גדול, והפך לדמות ידועה בחלם.
 

בשנת שי"א חיו בחלם 371 יהודים. בסביבות שנת ש"ע כיהן כרב העיר המהרש"א. בסביבות שנת ש"צ התחולל טבח מחריד בחלם , בו נהרגו 400 יהודים ואז חוברה תפילת "א-ל מלא רחמים" לזכר הנרצחים בטבח.
 

נכון לשנת תקכ"ו חיו בעיר 1500 יהודים. אז החלו החסידים להכות שורש בחלם.

אחד מאדמורי"ם הראשונים שהגיעו לשם היה ר' נתן נטע ב"ר אברהם ברוידא מחלם,משפחתו מיוחסת למשפחת איינטיגן שהייתה מצאצאי מהר"ם מפדובה ולר' שאול וואהל מלך פולין. היה תלמידו המובהק של רבי אלימלך מליזנסק וכן הסתופף בצילם של רבי ברוך ממז'יבוז, והחוזה מלובלין.  לאחר פטירת ר' אלימלך החל ליסוע לר' מרדכי מנשכיז אותו החשיב לרבו גם לאחר שהוא עצמו נעשה לאדמו"ר.

באותה תקופה חי בחלם המגיד מטורציסקה בשנת תרכ"א חיו בחלם 2616 יהודים שהיוו למעלה מ70% מכלל האוכלוסיה. בין השנים תרע"א – תרע"ט כיהן כרב העיר ר' יוסף כגן. נכון לשנת חיו  למעלה מ-12,000 יהודים

בקהילה היו ארגוני חסד ועזרה לנצרכים , ביקור חולים, ולינת חסד לאורחים, הכנסת כלה וקרן עזרה למחוסרי עבודה.

הרובע היהודי היה ממוקם מצפון לכיכר השוק שם היו שני בתי כנסת, 6 בתי ספר  45 'חדרים' ושתי מקוואות. וכן בית אבות ובית קברות.

בין השנים תרצ"ח תרצ"ט היגרו  230 יהודים לארה"ב. בשנת ת"ש חיו בעיר כ-14,000 יהודים עם פלישת הנאצים לעיר גירשו 2,000 יהודים לסוקל. בשנת תש"ב הנאצים בנו גטו בחלם ובשנת תש"ב גירשו ממנו 4,000 יהודים למחנה סוביבור, כמה מאות יהודים נורו למוות לפני יציאת הטרנספורט. רק 200 יהודים מכלל יהודי חלם שרדו את השואה, רובם עזבו את פולין לאחר המלחמה.

בית הקברות שהוקם במאה ה-16 נהרס ברובו ע"י הרוסים והנאצים במהלך שתי המלחמות. בשנת תשכ"א נבנתה כיכר בחלק משטח של ביה"ק – בשטח של 1.9 דונם נותרו כ-50 מצבות בלבד.

 

צדיקים הטמונים בו:

רבי מאיר נייהוז מטומשוב (ה'תרצ"ג), יש מצבה

רבי נתן נטע טננבוים ב"ר אברהם ברוידא מח"ס "נטע שעשועים" (א' שבט ה'תקע"ב), אין מצבה

רבי משה ב"ר חיים צבי הכהן אדימאשיק (ראב"ד חלם הנקרא דער קריליווער רב), אין מצבה

 

 

דרכי הגעה: כשעה מזרחה מלובלין

כתובת ביה"ק: Kolejowa 31

תיעוד ראשון על היהודים בחלם הינו משנת תתקס"ו בזמן שחלם עוד לא היתה בתוך הגבול הפולני.


הצג מפה גדולה יותר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע