Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
זרנובצה (זרנובייץ)

זרנובצה (זרנובייץ)

צדיקים הטמונים שם:

רבי ראובן ב"ר יעקב חיים הלוי הורוויץ זיע"א (כ"ט שבט), מח"ס "דודאים בשדה" נכד למהר"ם מטיקטין והשלה"ק. תלמידו של רבי אלימלך מליזנסק, והחוזה מלובלין  – יש מצבה.

כתובת ביה"ק:
miechowska פינת kosciuszki בשדות מחוץ לישוב.

יהודי זרנובייץ והכפרים הסמוכים היוו יחדיו קהילה יהודית, הם עסקו בעיקר במלאכה ומסחר וניהלו פונדקים בכפרים . לקראת תחילת המאה ה-19 היו שם כ-65 בתי יהודים מתוך 150 בתים בכל העיירה


הצג מפה גדולה יותר

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע