Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
ז'ובקווא (ז'ולקוב)

ז'ובקווא (ז'ולקוב)

צדיקים הטמונים בו :

רבי אברהם שמואל רבינוביץ הרבי מזאלקאוו, נכד הרה"ק רבי יהושע זי"עא מבעלזא, נהרג על קדוה"ש ע"י הנאצים
רבי אהרן זעליג בנו של רבי משה, מח"ס "עמודי שש", יא' אלול ת'ג 
רבי אהרן זעליג בנו של הרב הזקן רבי הלל זצ"ל, נפטר: כ' אב תצ"ד 
רבי אלכסנדר סנדר שור מח"ס תבואת שור, שמלה חדשה, בכור שור ועוד, בנו של רבי אפרים זלמן שור, וחתנו של רבי מרדכי לייביש'ס
רבי אפרים זלמן שור בנו של רבי נפתלי הירש, אביו של בעל התבואת שור
רבי אפרים שיינערט בנו של רבי ישעי' שיינערט, נפטר: ביום ד', ב' דר"ח חשון תק"ע
רבי אריה ליב אב"ד סקאל, מח"ס לוית חן, נפטר: כ"ג אד"א תפ"ט
רבי בנימין עוזר מח"ס אבן העוזר, נפטר: כ"ה אייר ת"ע ראש הישיבה בזאלקאוו רבי גדליהו ראב"ד מזאלקווא, תלמידו של המגיד ממעזריטש, אביו של בעל אורח לח"ם מזלוטשוב
רבי דוד כתבן מנהיג המדינה זאלקאוו, וחתן רבינו הש"ך, נפטר: ה' אייר תנ"ח
רבי הלל בנו של רבי נפתלי הירץ, נפטר: כ"ב טבת ת"ן 
רבי יהודא לייב מגיד מישרים,מח"ס מנחת יהודה ונפש יהודא, נפטר: י"א אלול תקנ"ב
רבי יהודא לייב ב"ר נתן היה דרשן ומוכיח, דודו של הרה"ק בעל תשואת חן, נפטר: יום ג' ט"ו אדר שני תקכ"ד  
רבי יוסף יוזפא סג"ל שטרן מח"ס יד יוסף, נפטר: כ"ב טבת תקפ"ז
רבי יוסף סג"ל לנדאו בנו של רבי יצחק אב"ד קרקרא, נפטר: ה' טבת תקכ"ו 
רבי יצחק אייזיק נפטר: ט"ו שבט תצ"ז
רבי יצחק שמשון הורביץ מייזליש אב"ד זאלקאוו, נפטר: כ"ו כסליו תרל"ט
רבי ישראל כהנא בן רבי מרדכי כהנא, ראב"ד בזאלקאוו ארבעים שנה, מח"ס שו"ת בית ישראל, נפטר: י"ד שבט תרמ"א
רבי מרדכי לייביש'ס בנו של רבי ישראל איסריל בן רבי משה בעל המדורא בתרא, נפטר: ב' טבת תס"ח 
רבי משה אב"ד זאלקאוו, נפטר: כ"ג חשון  
רבי משה פנחס הלפרין מלובלין בנו של רבי אברהם בן חיימ'ש, נפטר: תקכ"ו לערך 
רבי משה צבי הירש מייזלש אב"ד יובל שנים על כס הרבנות, נפטר: י"ח כסליו תקס"א 
רבי נפתלי הירץ הורביץ בנו של רבי מרדכי הלוי, נפטר: תק"ך לערך
רבי פנחס רימאלט אב"ד דזאליקאוו, נהרג על קדוה"ש ע"י הנאצים     
רבי צבי הירש חיות מח"ס מהרי"ץ חיות על הש"ס, נפטר:ר"ח חשון תרט"ז.
מרת וויטל אשת בעל התבואות שור, בת רבי מרדכי (רבי ליביש'ס), נפטרה: כ"ד חשון ת"ק
מרת טויבה בתו של הש"ך, נפטרה: בשבת יו"ד ניסן תע"ז מרת יענטה אשת הש"ך

 

 

רח' קרוטה

למידע שורשים לחץ כאן

ז


הצג מפה גדולה יותר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע