Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
גרודז'יסק

גרודז'יסק

צדיקים הטמונים בביה"ק:

ר' אלימלך ב"ר חיים מאיר יחיאל שפירא מגרודז'סק זיע"א, (א' ניסן ה'תרנ"ב), אין מצבה.

כתובת בית הקברות: ?ydowska 2

מפתח לבית הקברות אצל מחלקת שיכון, בכתובת 29 Sportowa

הגרמנים כבשו את גרודז'יסק ב-10 בספטמבר 1939. מיד עם הכיבוש הוחל בשוד רכושם של היהודים ובשילוחם לעבודת כפייה. לעיר הגיעו פליטים רבים מסביבת פוזנן (Poznan) וממקומות אחרים. בתחילת 1940 הוקמו יודנרט ושירות סדר יהודי. יהודי גרודז'יסק חויבו לשאת על הזרוע סרט לבן ועליו מגן דוד


הצג מפה גדולה יותר

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע