Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
גורליץ

גורליץ

בתקופת השואה נחרב ביה"ק, במצבות השתמשו לבניית שביל לבניין הגסטפו, אחרי השואה החלו  שחזור ביה"ק, בשנת תשנ"ה 1995 גודר ביה"ק והחזירו לתוכו מעל 500 מצבות.

 

צדיקים הטמונים בו:

רבי ברוך הלברשטאם ב"ר חיים מצאנז "הדברי חיים" זיע"א, וחתן רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים "הייטב לב", נפטר א' אדר תרס"ו יש אוהל ומצבה.

רבי צבי הירש מרודניק הלברשטאם ב"ר ברוך זיע"א, (אביו של האדמו"ר מקלויזנבורג), נפטר ט"ו אב תרע"ח, יש אוהל ומצבה.

רבי פנחס מ"זעבליא" זיע"א – "חאדרוב" ב"ר יהושע אלעזר, נכד "התורת חיים", נפטר כ"ה שבט תרס"א, יש אוהל ומצבה.

כתובת בית הקברות: Stró?owska 60

(כשמגיעים מלמעלה   Stró?owska 8:

ניתן להשיג מפתח אצל השומר Yabruv  בכתובת:  Józefa Kapu?ci?skiego 7טל. +48183521417

יהודים הגיעו לגורליץ בסביבות שנת תק"ל, במשך הזמן התרחבה הקהילה עד שאזור המגורים היהודי התפשט ליותר ממחצית שטח העיר, קנאת המקומיים לא איחרה לבוא ובר"ה תר"מ החל פוגרום על היהודים


הצג מפה גדולה יותר

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע