Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי בנימין

ט"ז
אדר
ה-תרכ"ו

רבי יעקב שמשון

י"ט
אדר
ה-תר"מ

רבי יעקב יחזקיה גרינוואלד

ב'
אדר
ה-ת"ש

רבי שמואל שמעלקא קליין

ט'
אדר
ה-תרל"ה

רבי יוסף מרדכי כהנא

ב'
אדר
ה-תקצ"ד

רבי יהודה גרינוואלד

י"ט
אדר
ה-תר"פ

רבי אליעזר ליפמאן מחמלניק

כ"ו
אדר
ה-תקע"ג

רבי ישעיה שור

כ"ז
אדר
ה-תרל"ט

רבי יהונתן בנימין עסטרייכער

כ"ג
אדר

רבי יוסף דומ"ץ וואליע

כ'
אדר
ה-תרל"ב

רבי ישעיה פריוועס

כ"א
אדר
ה-תרס"ג

רבי מאיר שלמה יהודה ממעזריטש

י"ז
אדר
ה-תש"ב

רבי חיים יעקב נפתלי זילבערבערג

י"ג
אדר
ה-תר"צ

רבי (בערקה) דובער בערקז'אן

ד'
כסלו
ה-תקפ"ג

רבי מנשה מקוז'ניץ

ה'
אלול
ה-תקע"ד

רבי יצחק זעליג מסוקולוב

ג'
חשוון
ה-ת"ש

רבי חיים פייבל קאמעניצער

כ"ו
אב
ה-תקצ"ה

רבי יהודה לייבוש בילגרייער

כ"ה
אדר ב'
ה-ת"ר

רבי שלמה אלטער

י"ג
חשוון
ה-תרצ"ה

רבי יעקב משה

ט'
ניסן
ה-תר"ב

רבי ישעיה מושקאט מפראג

ה'
אדר
ה-תרכ"ח

רבי נפתלי דוידזון

ה'
חשוון
ה-תרכ"ג

רבי חיים דוידזון

י"ז
אדר
ה-תרי"ד

רבי יעקב גזונדהייט

י"ג
אלול
ה'תרל"ח

רבי לייבל (ליבוש) לופטביער

א'
אדר
ה-תרע"ט

רבי אברהם לופטביער

כ"ג
ניסן
ה-תרע"ח

רבי ישראל יצחק מווארקא

כ"ב
ניסן
ה-תר"ח

רבי ישראל יעקב יוקל טייטלבוים

ט"ו
אלול
ה-תרפ"ד

רבי שבתאי הכהן בעל הש"ך

א'
אדר
ה-תכ"ז

רבי יחזקאל פאנעט

כ"ב
כסלו
ה-תר"צ

רבי משה פאנעט

כ"ד
כסלו
ה-תרס"ג

רבי מנחם מנדל פאנעט

י"ג
תשרי
ה-תרמ"ה

רבי יוסף

י"ז
אדר
ה-תרצ,ב

רבי ישעיה נפתלי הירץ

ד'
סיוון
ה-תרמ"ה

רבי דוד שפירא

י"ט
אדר
ה-תרל"ד

רבי יהושע הורוויץ

י"א
טבת
ה-תרע"ד

רבי אליעזר הורוויץ

ג'
חשוון
ה-תרכ"א

רבי מנחם מנדל

י"ב
ניסן
ה-תקנ"ד

רבי צבי הירש

ט"ו
אב
ה-תרע"ח

רבי ברוך הלברשטאם

א'
אדר
ה-תרס"ו

רבי טוביה

ח'
אדר
ה-תרע"ב

רבי משולם זלמן יונתן ליפשיץ

א'
אלול
ה-תרט"ו

רבי אריה לייבוש ליפשיץ אב"ד ווישניצא

י"ז
טבת
ה-תר"נ

הרה"ק רבי אלעזר רוקח מבעלזא זיע"א

י"ט
כסלו
ה'תרמ"ב

רבי שלום רוקח, בעל השר שלום מבעלזא

כ"ז
אלול
ה-תרט"ו

רבי שמואל שמעלקא מחוסט

כ"ז
סיוון
ה-תרצ"ד

רבי ישראל יעקב מחוסט

ט'
אדר ב'
ה-תרפ"ט

רבי גדליה גליק

כ"א
חשוון
ה-תרמ"ב

רבי יצחק רייך

ט"ז
אייר
ה-תרנ"ו

רבי יעקב קאפיל רייך

י"ז
אלול
ה'תרפ"ט

רבי יעקב צבי מאנדל, אב"ד בודאפעסט

ו'
אב

רבי יוסף מבארשא

ט'
תמוז
ה-תר"פ

רבי ישראל מפיקוב

כ"ג
אלול
ה-תקע"ח

רבי בנימין זאב סגל, אב"ד באנאהרט

י'
סיוון
ה-תקע"ח

רבי שמואל הלוי סגל

כ"ח
אדר
ה-תקס"ז

רבי ייודא לייבוש בו רבי זאב, מחכמי אש ואור

ט"ו
אלול
ה-תרט"ו

רבי יצחק יעקב בן רבי יודא לייבוש, מחכמי אש ואור

ז'
אדר ב'
ה-תר"ה

רבי משה בן רבי צבי, מחכמי אש ואור

ד'
אלול
ה-תרי"א

רבי יצחק אייזיק בן רבי יודא ארי', מחכמי אש ואור

ז'
ניסן
ה-תקע"ו

רבי יעקב בן רבי יונה מחכמי אש ואור

י"ב
חשוון

רבי מרדכי מטשרנוביל

כ'
אייר
ה-תקצ"ז

רבי שמואל צבי מאלכסנדר

כ"ט
תשרי
ה-תרפ"ד

רבי ירחמיאל ישראל יצחק מאלכסנדר

כ"ט
טבת
ה-תר"ע

רבי חנוך העניך הכהן מאלכסנדר

י"ח
אדר ב'
תר"ל

רבי יקותיאל יהודה גרינוואלד

כ"ד
טבת
ה'תרצ"ד

רבי דוד אברהם משה קרויז מאונגוואר

כ"ו
אדר
ה'תרנ"א

רבי אשר אנשיל גרינוואלד

י"ב
ניסן
ה'תש"ג

רבי אברהם יוסף גרינוואלד

ט"ו
טבת
ה'תרפ"ח

רבי מנחם א"ש – אייזנשטאט

ו'
כסלו
ה'תר"ל

רבי יהודה אייזנשטאט אב"ד סאבראנץ

א'
שבט
ה'תרכ"ב

רבי ירמיה לעוו, אב"ד איהל

י"ז
ניסן
ה-תרל"ד

רבי משה מקיטוב תלמיד הבעש"ט

י"ז
שבט
ה-תצ"ח

רבי יעקב מזבלטוב ב"ר דוד

ט"ז
שבט
ה-תרמ"א

רבי אשר צבי מאוסטראה "מעיין החכמה" ב"ר דוד

ט"ז
שבט
ה-תקע"ג

רבי יונה נבון

ט"ז
שבט
ה'תק"כ

רבי דוד מקולומאי תלמיד הבעש"ט ב"ר שלמה

ט"ז
שבט
ה-תצ"ב

רבי שלמה מרדזימין ב"ר יעקב אריה

ט"ו
שבט
ה-תרס"ג

רבי גדליה אהרן רבינוביץ מליניץ (מונוסטריש)

ט"ו
שבט
ה'תרל"ח

רבי חיים מרדכי מרגליות "שערי תשובה" ב"ר מנחם

ט"ו
שבט
ה-תקפ"ג

רבי יחיאל מאלכסנדר, אב"ד גריצא

י"ד
שבט
ה-תרנ"ד

רבי יעקב יהושע "פני יהושע "ב"ר צבי הירש

י"ד
שבט
ה-תקט"ז

רבי מרדכי מלכוביטש

י"ג
שבט
ה'תק"ע

רבי יעקב שמשון שפירא מזאסלאב

י"ג
שבט
ה'תקס"ח

רבי ירמיה לעוו, אב"ד איהל

י"ז
ניסן
ה-תרל"ד

רבי זאב דוב שיף מזאמושץ "מנחת זכרון"

י"ב
שבט
ה-תר"ב

רבי יעקב קאפיליש מלובלין ב"ר שמואל

י"ב
שבט
ה-תצ"ט

רבי צבי הירש שור – בעל תורת חיים

י"ב
שבט
ה-שצ"ה

רבי יהודה צבי יאלס מסמבור ב"ר אורי הכהן

י"א
שבט
ה-תרע"ט

רבי יהודב לייב מדעסוי וברלין "קרבן העדה" ב"ר דוד

י"א
שבט
ה-תקס"ו

רבי שלמה פלאם מלוצק

י'
שבט
ה'תקע"ג

רבי נתן אשכנזי בן ה"חכם צבי"

י'
שבט
ה-תקל"ח

רבי מאיר קצנלבויגן (מהר"מ פאדווא) ב"ר יצחק.

י'
שבט
ה-שכ"ה

רבי יוסף שווארץ "תבואות הארץ" ב"ר מנחם

ט'
שבט
ה-תרכ"ה

רבי יעקב היילבורן אב"ד זנטא תלמיד הגרע"א

ט'
שבט
ה-תר"ט

רבי ישראל יעקב מבילקמין ברמ"מ מרימנוב

ט'
שבט
ה-תר"ט

רבי אליהו אב"ד אמון ב"ר משה ישראל

ט'
שבט
ה-תקמ"ד

רבי יוסף מאיר כהנא מספינקא י-ם ב"ר צבי

ח'
שבט
ה-תשל"ח

רבי שמואל משינווא "רמתיים צופים"

ח'
שבט
ה-תרל"ג

רבי אברהם שמחה קפלן אב"ד צפת

כ"ז
טבת
ה-תשמ"ט

בחרו חודש פטירה של הצדיק:

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע